Новини

С ОБЩА ПОЗИЦИЯ БАЛКАНСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ РЕГУЛАТОРИ ПОТВЪРДИХА КАТЕГОРИЧНАТА СИ ПОДКРЕПА ЗА УСКОРЕНО РЕГИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ


03.10.2019

Годишната среща на Съвета на регулаторите на Балканския Консултативен Форум  потвърди ролята на общите регулаторните политики за реализация на конкретни идеи в регионален план в полза за потребителите

Националните регулаторни органи на страните от Балканския регион имат волята и ясната визия за постигане на общи регулаторни цели чрез насърчаване на активен и ползотворен многостранен диалог в рамките на експертни дискусии и обмяна на опит по въпроси от взаимен интерес. Усилията на регулаторите са насочени към формиране на общи позиции и препоръки по актуални регулаторни теми  и  развитие на стабилна регулаторна и пазарна рамка, допринасяща за инвестициите в газовия, електроенергийния и водния сектор и за осигуряване на устойчиви, конкурентни и достъпни услуги за потребителите. В приетата съвместна позиция националните регулатори се обявяват за ускорено развитие на либерализацията на регионалния пазар на природен газ. Те ще синхронизират регулаторните си политики в съответствие с европейското законодателство и ще оказват подкрепа на проектите за изграждане на интерконекторни връзки между пазарите в региона, с цел създаването на ликвиден пазар на едро, основан на недискриминационен достъп до преносната инфраструктура и прозрачност на тарифите за пренос. Националните регулатори подкрепят прилагането на общи регулаторни практики по Регламента REMIT за недопускане на пазарни злоупотреби и ще съдействат за унифициране на процедурите за капацитет на съществуващите интерконекторни точки.

Това бяха основните акценти на проведената на 30 септември и 1 октомври 2019 г. в гр. Пловдив Годишна среща на Съвета на регулаторите на Балканския Консултативен Форум /БКФ/.  Домакин на проявата беше КЕВР, която председателстваше Форума през първата година от дейността му. Ръководен орган на Форума е Съветът на регулаторите, в който участват висши представители на националните регулаторни органи-учредители. В Годишната среща на БКФ участваха  делегации на Комисията за енергийно и водно регулиране, водена от председателя доц. Иван Иванов, на Комисията за енергийно регулиране на Република Северна Македония, водена от председателя й Марко Бислимоски, на Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция, водена от члена на регулатора проф. Апостолос Готциас, на Агенцията за енергетика на Република Сърбия, начело с председателя й Деян Попович, както и на Агенцията за енергийно регулиране на Черна гора, водена от Драгутин Мартинович, член на Борда. В състава на делегацията на КЕВР бяха и членовете на регулатора Евгения Харитонова, Александър Йорданов, Пенка Трендафилова и Владко Владимиров, както и експерти в дирекции „Електроенергетика и Топлоенергетика“ и „Природен газ“.

На Годишната среща Съветът на регулаторите разгледа и одобри кандидатурите за членство във Форума на регулаторния орган на Албания - Управление за регулиране на енергетиката /ERE/, както и на регулаторите в Босна и Херцеговина - Държавната регулаторна Комисия за електроенергия /SERC/, Регулаторната Комисия за енергетика на Федерацията /FERK/ и Регулаторната Комисия за енергетика на Република Сръбска /RERS/. В хода на дискусиите беше представен и Финалния доклад по мониторинг на електроенергийните пазари на едро в региона, изготвен от експерти на създадената работна група към Съвета на регулаторите. В анализа се посочва приоритетната роля на развитието на взаимната свързаност, увеличаване на сигурността на снабдяването и на капацитетите за пренос, развитието на конкуренцията.

В съответствие с учредителното Споразумение на БКФ, участниците в Годишната среща избраха Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция /RAE/ за следващ председател на организацията, който ще ръководи на ротационен принцип нейната дейност през следващия едногодишен период. Предавайки официално председателството на Форума, от името на КЕВР доц. Иван Иванов изрази увереност, че организацията ще продължи да утвърждава установения дух на сътрудничество и обмяна на добри практики с цел синхронизирането на регулаторните политики на държавите в региона. Приемайки председателството членът на RAE проф. Апостолос Готциас подчерта, че като организация, основана на идеята за приятелство и сътрудничество, Балканският Форум ще утвърждава независимостта на националните регулатори и в дух на консенсус между участниците, със своите действия и решения ще допринася за икономическото развитие на страните-членки в региона.