Новини

Покана за обществено обсъждане на проект на решение


03.10.2019

Покана за обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация ” EOOД, гр. София и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация ” EOOД, гр. София.

На 01.08.2019 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация ” EOOД, гр. София и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация ” EOOД, гр. София.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общински съвет, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация ” EOOД, гр. София и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация ” EOOД, гр. София е публикуван на интернет страницата на КЕВР.