Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


31.07.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2014 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ПРЕНОСНАТА ИЛИ КЪМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ.

На 09.08.2019 г. от 10,00 ч., в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване, Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване и Таблица със становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване са качени на интернет страницата на КЕВР