Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019-2028 Г. НА „ЕСО” ЕАД


24.07.2019

Комисията проведе и открито заседание по заявление на “Топлофикация - Бургас” ЕАД за одобряване на Общи условия за продажба на топлинна енергия

 Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на Плана за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2019-2028 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, докладът на работната група за одобряване на Десетгодишния план на „ЕСО” ЕАД беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. В общественото обсъждане участваха упълномощени представители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Север“ АД и на „ЕСО“ ЕАД.

Съгласно чл. 21, ал. 3, т. 8 от Закона за енергетиката Комисията одобрява Десетгодишен план за развитие на преносната мрежа, наблюдава и контролира изпълнението му при условията и по реда на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите на електропреносни системи на територията на Европейския съюз е предвидено и в чл. 22 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (Директива 2009/72/ЕО).  

Десетгодишният план съдържа информация за основната инфраструктура за пренос на електрическа енергия, която се предвижда за изграждане, разширяване, реконструкция и модернизация през следващите десет години, се посочва в доклада на работната група. С плана се осигурява своевременно изграждане и въвеждане в експлоатация на нови елементи на електропреносната мрежа за икономична и сигурна работа на електроенергийната система /ЕЕС/, при спазване на критериите за сигурност и на действащите стандарти за качество на снабдяването с електрическа енергия. Документът включва анализ на потреблението на електрическа енергия и прогноза за развитие на електрическите товари до 2028 г. В Плана са включени проектите за развитие на електропреносната мрежа, включително изграждане на нови междусистемни електропроводи, както и оценка на необходимите инвестиции за развитие на електропреносната мрежа. В него е анализирано и влиянието на провежданите политики за енергийна ефективност  и  новите технологии върху електропотреблението в страната. В тази връзка са приети два основни сценария за развитие на потреблението  – максимален и минимален. При максималния сценарий за брутното потребление на електрическа енергия без помпи се предвижда от 2019 г. електропотреблението да се увеличава с умерени темпове и се прогнозира към 2028 г. брутното потребление да достигне 40 600 000 МWh. При минималния сценарий , в резултат на по-интензивно прилагане на мерки за енергийна ефективност, е предвидено задържане на нивото на електропотреблението за целия период. В този случай очакванията са към 2028 г. брутното потребление на електрическа енергия да достигне 37 690 000 МWh.

В Десетгодишния план се отчита съществуващ потенциал за изграждане на нови ядрени мощности от 2 000 MW, но предвид на недостатъчната яснота около използването на оборудването за АЕЦ „Белене“ и липсата на споразумение със стратегически инвеститор, този вариант ще бъде взет предвид при следващи обновявания на Плана за развитие на електропреносната мрежа.

На общественото обсъждане представители на електроразпределителни дружества поставиха някои въпроси за съществуващи празноти в Плана за развитие, в т.ч.  невключването в него на редица енергийни обекти, които предстои да бъдат изграждани. Членът на регулатора Евгения Харитонова обърна внимание, че в обсъждания проект  има допуснати технически грешки, които следва да бъдат отстранени преди окончателното   приемане на документа. Според нея от съществено значение е Планът да анализира развитието не само на електропреносните мрежи, но и на производствените мощности, което в документа не е направено. В отговор представителят на ЕСО ЕАД и директор на ЦДУ Пламен Герджиков посочи, че  информацията за генериращите мощности е изготвена по постъпилите данни от дружествата-производители. 

В двуседмичен срок заинтересованите страни могат да внесат писмени становища и предложения по доклада на работната група относно Плана за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2019-2028 г. на „ЕСО” ЕАД. Окончателното решение за одобряване на документа ще бъде взето на закрито заседание на КЕВР на  19.08.2019 г. 

Енергийният регулатор проведе и открито заседание, на което разгледа доклад на работната група във връзка с подадени заявления от “Топлофикация - Бургас” ЕАД за одобряване на проекти на Общи условия за продажба на топлинна енергия на потребители в гр. Бургас и на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. На заседанието не присъстваха представители на топлофикационното дружество, въпреки отправената официална покана за участие.

Заявлението на  Топлофикация - Бургас” ЕАД е внесено във връзка с настъпили промени в законова и подзаконовата нормативна уредба. След извършения анализ на проекта на Общи условия в доклада на експертите на Комисията са посочени редица пропуски и неясноти като са дадени задължителни указания, с които дружеството следва да се съобрази. Дружеството-заявител има възможност в 10-дневен срок да внесе в регулатора писмено становище по констатациите и изводите в доклада на работната група.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.