Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕСЕТГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2019-2028 г.


16.07.2019

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на Десетгодишния план за развитие на мрежите за периода 2019-2028 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, докладът на работната група за одобряване на Десетгодишния план на "Булгартрансгаз" ЕАД беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. В общественото обсъждане участваха началникът на управление „Анализи и международна дейност“ в "Булгартрансгаз" ЕАД Ясен Иванов и други представители на газовото дружество, както и председателят на Българската Газова Асоциация Пламен Павлов. Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.

С Решения на КЕВР от 22.06.2015 г. и от 05.11.2015 г. "Булгартрансгаз" ЕАД е сертифициран за независим преносен оператор на газопреносната система на България. Съгласно Закона за енергетиката Комисията одобрява Десетгодишен план за развитие на преносната мрежа, наблюдава и контролира изпълнението му в съответствие с действащото законодателство. Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите на газопреносни системи на територията на ЕС е предвидено в чл. 22 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година. Националните планове за развитие на мрежата са важен елемент в Регионалните инвестиционни планове за развитие на мрежата (GRIPs), както и в Общностния план за развитие на мрежата в ЕС, изготвян от Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG).

В Десетгодишния план за развитие на мрежите за периода 2019 – 2028 г. са посочени проектите на "Булгартрансгаз" ЕАД за модернизиране, рехабилитация и разширение на съществуващата газопреносна инфраструктура (включително модернизация на компресорни станции),  за изграждане на междусистемни газови връзки със съседните страни и на връзки между националната газопреносна мрежа и газопреносната мрежа за транзитен пренос на природен газ. Предвидените инвестиции се очаква да допринесат за повишаване на техническата сигурност и надеждност на газовата инфраструктура за посрещане на очакваното нарастващо търсене на природен газ в страната и региона. За тази цел ще бъдат извършени реконструкции, рехабилитации и основни ремонти на преносните мрежи и изграждане на нови обекти към съществуващата инфраструктура за повишаване ефективността на експлоатацията. Сигурността на доставките на природен газ за страната се предвижда да се осъществи чрез инвестиции в изграждането на междусистемни връзки за осигуряване на свързаност с други газопреносни мрежи и разширяване на подземното хранилище за съхраняване на природен газ.  В Десетгодишния план са посочени и мерките, които ще бъдат предприети за осигуряване на достъп до природен газ на нови общини и на нови крайни потребители, което ще доведе до екологични ползи, повишаване на качеството на живот на населението и енергийна ефективност. В тази връзка  се предвижда разширение на съществуващите газопреносни мрежи до нови региони от страната, с което ще се осигури възможност за присъединяване   на нови крайни потребители.

На общественото обсъждане представителят на Българска Газова Асоциация посочи необходимостта от мерки за приоритетно развитие на националния газов пазар посредством изграждане на нова преносна инфраструктура към икономически неразвити региони на страната, което ще допринесе за повишаване на икономическата активност и на заетостта и за подобряване на условията на живот на населението.

Десетгодишният план за развитие на мрежите очертава визията за развитие на дружеството като комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ по национална газопреносна мрежа, газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ и подземно газово хранилище „Чирен”, заяви на общественото обсъждане представителят на "Булгартрансгаз" ЕАД Ясен Иванов. Като основни приоритети в плана беше посочено гарантиране на енергийната сигурност на страната посредством осигуряване на доставките на природен газ за страната, диверсификация на източниците и пътищата за доставка на природен газ, развитие на конкурентен пазар и постигането на свързаност на газовите пазари в региона. В заключение той изтъкна, че изпълнението на планираните дейности е важна стъпка за превръщането на България в значим регионален газоразпределителен център.

 В двуседмичен срок заинтересованите страни могат да внесат своите писмени становища като окончателното решение за одобряване на Десетгодишния план за развитие на мрежите за периода 2019-2028 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД ще бъде взето на закрито заседание на КЕВР на 08.08.2019 г.