Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ЛИЦЕНЗИИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИИ


11.07.2019

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания за разглеждане на доклади на работните групи във връзка с подадени заявления от енергийни дружества за изменение на лицензии и за продължаване на срока на лицензии. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите докладите на работните групи бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. В заседанието участваха представители на енергийните дружества. Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.

На първото открито заседание Комисията разгледа доклада по заявленията на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. Искането за изменение на лицензията за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ е внесено от дружеството на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката /НЛДЕ/, поради извеждане от експлоатация на неизползвани енергийни мощности и намаляване на общата електрическа мощност. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ списъкът и описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, е приложение към издадената лицензия и всяко актуализиране на приложението поради извеждане от експлоатация на мощности изисква нейното изменение, се посочва в  доклада на експертите. Промяната на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до изменение на вида на лицензията и тя ще остане лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. Извеждането на неизползвани мощности няма да доведе до нарушаване снабдяването на клиенти с топлинна и електрическа енергия. Общата инсталирана електрическа мощност се променя от 12 MWe на 6 MWе, а топлинната мощност - 83 MWt остава непроменена.

След извършения анализ в доклада на работната група се посочва, че срокът  на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия може да бъде удължен с още 10 години, а не за срок от 35 години, поискан от дружеството. Констатирано е, че в резултат на дългогодишната експлоатация е налице физическо износване на основните съоръжения и дружеството не е представило доказателства за наличие на експлоатационен ресурс на основните съоръжения за поискания 35-годишен срок на лицензията. На откритото заседание представителят на  „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД заяви, че е съгласен с изводите и констатациите в доклада.

Ръководството на „Кнежа-газ“ ООД приема изцяло доклада на работната група във връзка с подаденото от дружеството заявление за продължаване с още 22 години на срока на издадените му лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и за „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Кнежа, заяви на второто открито заседание представителят на дружеството Лъчезар Петров. След извършения правен, финансово-икономически и технически анализ /състояние на енергийния обект, експлоатационни характеристики, обслужващата го инфраструктура и др./ и след проучване на представения бизнес план за периода 2020-2024 г. експертите на КЕВР са констатирали, че „Кнежа-газ“ ООД притежава технически и финансови възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Кнежа. 

Окончателни решения по заявленията на  „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и „Кнежа-газ“ ООД КЕВР ще вземе на заседанието си на 25.07.2019 г.