Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” И „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО” ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ПРОЕКТИ НА ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ


04.07.2019

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания, на които разгледа доклади на работните групи във връзка с подадени заявления от „Топлофикация ВТ” АД и от „Топлофикация - Габрово” ЕАД за одобряване на проекти на Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на клиенти“ и на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладите и внесените от дружествата проекти, бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. В откритото заседание участваха изпълнителните директори на топлофикационните дружества.

Заявленията на „Топлофикация ВТ” АД и „Топлофикация - Габрово” ЕАД са внесени във връзка с промени в нормативната уредба.

Извършеният подробен анализ на проектите на Общи условия показа, че заявителите като цяло са отчели съответните разпоредби от Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяване, уреждащи продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна енергия за битови нужди. Същевременно в докладите на Комисията са посочени и редица пропуски и неясноти, които дружествата следва да отстранят.

На откритите заседания изпълнителните директори на „Топлофикация - ВТ” АД и на „Топлофикация - Габрово” ЕАД заявиха, че приемат докладите на работната група и направените в тях предложения за изменения. От страна на „Топлофикация - ВТ” АД беше обърнато внимание, че предложеният от работната група 45-дневен срок за заплащане на месечните сметки от клиентите може да създаде затруднения на дружеството при плащането на доставките на природен газ и беше предложено запазване на 30-дневен срок, предложен от дружеството. До 10 дни двете топлофикационни дружества следва да внесат в КЕВР коригирани проекти на Общи условия, в които да бъдат включени дадените от регулатора указания.

На отделни открити заседания Комисията обсъди доклади във връзка със заявление от „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД - за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и заявление от „Езпада“ д.о.о. - за прекратяване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. Представителите на дружествата заявиха, че приемат изцяло констатациите в докладите.

Окончателни решения по двете подадени заявления КЕВР ще вземе на заседание на 11.07.2019 г.