Новини

КЕВР УТВЪРДИ ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ЦЕНИ ОТ 1 ЮЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА И НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И НА ЕНЕРГИЯТА, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ТОПЛОЦЕНТРАЛИ ПО ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КОМБИНИРАН СПОСОБ


01.07.2019

Комисията за енергийно и водно регулиране обяви решенията си за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2019 г. за следващия едногодишен ценови период.

Решенията бяха оповестени от председателя на регулатора доц. Иван Иванов на брифинг, след приключване на закритото заседание на регулатора.

В съответствие с утвърдената законова процедура, преди приемането на окончателното решение, регулаторът проведе открити заседания и обществени обсъждания по докладите и проектите за решения, с участието на заявители и заинтересовани страни - браншови и работодателски организации, граждански сдружения, експерти и граждани. Ценовите заявления на дружествата, докладите на работните групи и проектите за решения бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. С цел максимална публичност и прозрачност, заседанията бяха излъчвани онлайн на сайта на регулатора.

С решение на Комисията са утвърдени окончателните цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2019 - 30.06.2020 г. От 1 юли 2019 г. цената за потребителите на ЧЕЗ нараства с 2,90 %, за клиентите на EVN - с 2,97 %, а за ЕНЕРГО-ПРО – с 2,80%. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, крайните цени за битовите потребители на регулиран пазар се увеличават среднопретеглено с 2,90 %, с включени цени на електроенергията и мрежови тарифи.

С решение на Комисията са определени и нови пределни цени на топлинната енергия, считано от 1 юли 2019 г. В тези цени е отчетено утвърденото с решение на регулатора намаление с 0,6% на цената на природния газ от 1.07.2019 г. Цената на природния газ е основен ценообразуващ елемент и формира 60-70 на сто от крайната цена на топлофикационните услуги на дружествата.

След прилагане на ценообразуващия модел, средното увеличение на цените в сектор "Топлоенергетика" за цялата страна е около 3,53%.

За клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД цената на топлинни услуги нараства с 3,06%, за потребителите в Пловдив - с 7,40 %, в Плевен - с 6,03%, в Бургас – с 7,36 %, във Варна – с 1,90 %, във Велико Търново – с 6,62 %. След направените преизчисления КЕВР намали значително първоначално предвиденото увеличение за потребителите на „Топлофикация Разград“ - от 17,53% то става 8,59%. Съществена е корекцията на цената на услугите и за абонатите на „Топлофикация Враца“ – вместо предвидено увеличение от 7,52 % утвърдената цена е увеличена с 3,84 %. За клиентите на „Топлофикация Габрово“ увеличението е намалено от 12,53% - на 9,93 %.

Основната причина за увеличението на цените на топлофикационните услуги на дружествата, ползващи природен газ като първично гориво, е повишената доставна цена на природния газ съгласно договора с „Газпром“. Независимо, че от 1.07.2019 г. КЕВР утвърди намаление на цената на природния газ с 0,6%, при определянето на цените на топлинната енергия от 1.07.2019 г. Комисията отчете и промените на цената на синьото гориво през периода 1.07.2018 – 30.06.2019 г. През последните две тримесечия имаше увеличения на цената на природния газ, съответно - с 3,51% от 1.01.2019 г. и с 0,83% - от 1.04.2019 г., но регулаторът не ги отрази в цените на топлинната енергия през зимния период, с цел да не се създадат финансови затруднения за потребителите на услуги. В сегашното си решение от 1.07.2019 г. Комисията следва да отчете тези изменения в цената на природния газ, за да бъдат покрити реално направените от топлофикационните дружества разходи и те да не работят на загуба.

„Определените от Комисията цени се основават на ясна икономическа логика. В своите решения енергийният регулатор се ръководи от четири основни принципа – прозрачност, устойчивост на решенията, законосъобразност и справедливост“, заяви на брифинга председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Той подчерта, че в ценовите си решения регулаторът стриктно прилага консервативен подход за недопускане на резки промени и отчита както възможностите на потребителите, така и необходимостта от устойчиво развитие на дружествата в енергийния и газовия сектор.

Решенията на КЕВР за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ от 1 юли 2019 г. са публикувани на интернет страницата на регулатора.