Новини

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № 4 И НАРЕДБА № 6


27.06.2019

КЕВР проведе обществено обсъждане на доклад на работната група и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът и докладът бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. От поканените от Комисията заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката на общественото обсъждане се отзоваха представители на Министерство на енергетиката и на трите електроразпределителни предприятия – ЧЕЗ Разпределение, „Електро Разпределение – Юг“ и „Електро Разпределение-Север“. В изпълнение на провежданата политика за публичност и прозрачност общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията.

Измененията в Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи са в резултат на приетите промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). С промените в наредбата се създава подзаконова уредба за практическото приложение на регламентираната с чл. 140а от ЗУТ възможност за служебно предоставяне на изходни данни от страна на експлоатационните дружества в хода на присъединяване на обект на клиент към съответната мрежа. Измененията в подзаконовия акт ще доведат и до намаляване на административната тежест в процедурите по присъединяване на обекти към съответната електрическа мрежа, в изпълнение на приетия от Министерския съвет План за действие с мерки в основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.

Участниците в общественото обсъждане заявиха, че подкрепят предложените промени в Наредба № 6.

КЕВР проведе второ обществено обсъждане, на което бяха разгледани доклад на работната група и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. Проектът на нормативния акт и докладът бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. В общественото обсъждане участваха представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД, на газоразпределителни дружества, както и на Българска асоциация Природен газ.

Измененията в Наредба № 4 са в резултат на настъпили промени в законови разпоредби и в изпълнение на Плана за действие с мерки в основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Проектът цели намаляване на административната тежест чрез отпадане на изискването заявителите да представят документи, за които може да бъде направена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. С проекта се създават нормативни правила, чрез които се постига съответствие със ЗЕ, както и прецизиране на нормите от действащата правна уредба, с оглед по-ясна регламентация на уредените в наредбата обществени отношения. Проектът цели и създаване на ясни разпоредби, регламентиращи предоставянето на изходни данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, както и процедурата по присъединяване в случаите на издадена виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ.

КЕВР ще приеме окончателно измененията в Наредба № 4 и Наредба № 6 на закрито заседание на 31.07.2019 г.