Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЦЕНИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.


27.06.2019

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което бяха обсъдени доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът за решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва управителят на водното дружество Румен Райков.

 Заявленията за одобряване на бизнес плана и за цени бяха внесени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора на 11.07.2016 г., като впоследствие бяха изменени със заявления от 04.12.2018 г., 12.04.2019 г. и 30.05.2019 г. След анализ на постъпилите заявления КЕВР със свое решение от 09.05.2017 г., на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 5 от ЗРВКУ, спря административното производство до отпадане на основанието за спиране. Причината бяха констатираните от Комисията неясноти относно във връзка с промените в границите на обособените територии на ВиК операторите в областите Стара Загора и Хасково, свързани с преминаването на  община Тополовград в обслужваната територия на „В и К “ ЕООД, гр. Хасково.

Административното производство по разглеждане на бизнес плана и на заявлението за цени на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора беше  възобновено, след като отпаднаха основанията за неговото спиране. На 20.12.2018 г. между АВиК - Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора беше подписано Допълнително споразумение към сключения на 29.02.2016 г. Договор от за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и за предоставяне на ВиК услуги, във връзка с отделянето на община Тополовград и преминаването ѝ към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. На 09.11.2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково представи в Комисията Допълнително споразумение към договор от 14.04.2016 г., с което се ангажира от 01.01.2019 г. да предоставя услуги на потребители и да стопанисва, поддържа и експлоатира публичните активи на територията на община Тополовград.

Съгласно параметрите на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора през периода 2017-2021 г. дружеството предвижда инвестиции в публични и собствени активи за близо  17,6 млн. лв. Предложените инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума и суми за регулираните услуги.

След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора и след прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на работната група се предлага за 2019 г. комплексната цена на ВиК услугите за битовите клиенти и приравнените към тях да бъде в размер на 2,966 лв./куб.м. с ДДС. Досегашната цена за потребители на помпено водоснабдяване е 2,724 лв./куб.м. с ДДС, а за потребители на гравитачно водоснабдяване – 1,728 лв./куб.м. с ДДС. Предлаганата нова единна цена за битовите потребители е под нивото на определената за 2019 г. социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия –  4,921 лв./куб. м.

На откритото заседание управителят на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора заяви, че дружеството приема изводите в доклада на работната група за новия бизнес план и за цени на услугите. Според него предложеното увеличение на цените на услугите е своевременно и ще позволи да бъдат изпълнени заложените инвестиции и показателите в бизнес плана.

След откритото заседание Комисията проведе обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора и за утвърждаване на цената на предоставяните от дружеството ВиК услуги.  Представителят на Омбудсмана заяви, че увеличението на цените на ВиК услугите е значително, особено за потребители с водоснабдяване по гравитачен способ, като  апелира Комисията да извърши обективен анализ с оглед основанията за корекция на цените. Според Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ изготвеният бизнес план е балансиран и отговаря на законовите изисквания и на препоръките на Комисията. Неговото мнение за недостатъчния ръст на предвижданите възнаграждения в дружеството беше подкрепено и от представителя на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“. Положително становище  по отношение на бизнес плана изрази и председателят на Българската асоциация по водите, който подчерта че дружество е сред най-добрите в страната и полага усилия за въвеждане на нови технологии и за прилагане на мерки за енергийна ефективност. Представителят на Комисията за защита на потребителите информира, че организацията ще внесе писмено становище във връзка с обсъждания бизнес план и цени на водното дружество.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.

Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 25.07.2019 г.