Новини

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ПО ПРОЕКТИТЕ ЗА ЦЕНИ В СЕКТОРИТЕ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“ И "ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА“ ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД ОТ 1.07.2019 г.


07.06.2019

КЕВР проведе обществено обсъждане по проект на решение за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, считано от 01.07.2019 г. В обсъждането участваха представители на „Топлофикация-София“ ЕАД, АЕЦ Козлодуй, националният Омбудсман, Федерация на потребителите, граждански сдружения, експерти, граждани. В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите обществените обсъждания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.

След прилагане на ценообразуващия модел, в проекта на решение е предвидено увеличение на цените на топлинната енергия в Пловдив, Плевен, Бургас, Враца и Велико Търново между 6% и 7,5%, а за София - с 4,3%. Най-малко е предвиденото увеличение във Варна - под 2% като за потребителите в Сливен е предвидено намаление около 0,5 процента. Най-високо повишение на цената на услугите се предлага за топлофикациите в Разград – с 17,5%, и в Габрово – с 12,5%. В предложените от регулатора цени не е отразено предстоящото изменение на цената на природния газ, който е основен ценообразуващ елемент и формира 60-70 на сто от крайната цена на топлофикационните услуги на дружествата.

На общественото обсъждане Омбудсманът Мая Манолова заяви, че предвижданото увеличение на цената на топлинната енергия е необосновано и няма да доведе до подобрение на финансовото състояние на дружествата в сектора. Подобна позиция беше изложена и от представители на Федерацията на потребителите и други граждански организации. От страна на работната група беше подчертано, че в крайното си ценово решение Комисията задължително ще отчете влиянието на евентуалната промяна в цената на природния газ за третото тримесечие. Посочено беше, че Комисията отчита цената на природния газ за продължителен период като през последните две тримесечия след 1.10.2018 г. утвърдената по-висока цена на синьото гориво не е била отчитана от регулатора в цените на топлинната енергия и през зимните месеци те са останали без изменение. Това налага в сегашното ценово решение да бъде отчетено влиянието на натрупаните увеличения в цената на природния газ за предходните две тримесечия.

Комисията проведе и обществено обсъждане на проект за решение за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2019 - 30.06.2020 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, предлаганото среднопретеглено увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители и за дребния бизнес на регулиран пазар е 3,48 %. За битовите клиенти на ЧЕЗ увеличението на крайната цена на електроенергията с 3,46 %, на ЕВН – с 3,59 %, а за клиентите на „Енерго Про“ – с 3,38 %. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и добавката „задължение към обществото“.

В общественото обсъждане участваха националният Омбудсман, представители на АЕЦ Козлодуй, „Енерго Про Продажби“ АД, АСЕП, Българската фотоволтаична асоциация, Федерацията на потребителите, граждански сдружения и експерти. От страна Омбудсмана беше заявено, че повишението няма основания и цялата процедура за приемане на ценовото решение следва да започне отново. Представителят на БФИЕК К.Делисивков даде висока оценка на изготвения от работната група доклад, който беше определен като изчерпателен и съдържащ всички необходими ценови компоненти. Той заяви загриженост, че новите цени ще се отразят неблагоприятно върху индустрията и ще намалят нейната конкурентноспособност. Според Българската фотоволтаична асоциация ценовото решение отразява цялостния ценови модел, въведен със законовите промени през 2015 г. Организацията смята, че този модел работи успешно и създава възможност за балансиране на интересите на потребителите и доставчиците на услуги.

В 14-дневен срок участниците в обществените обсъждания могат да внесат писмените си възражения, по които Комисията ще излезе с мотивирани становища в окончателни решения за утвърждаване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия за новия регулаторен период 1.07.2019-30.06.2020 г. Решенията ще бъдат взети на заседание на регулатора на 1.07.2019 г.