Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА „ГАЗИНЖЕНЕРИНГ” ООД ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРЕЗ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА, ЦЕНИ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ


23.05.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА „ГАЗИНЖЕНЕРИНГ” ООД ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРЕЗ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА, ЦЕНИ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.

На 30.05.2019 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на „Газинженеринг” ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Долни Дъбник за периода 2019 – 2023 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за утвърждаване на цени на „Газинженеринг” ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Долни Дъбник за периода 2019 – 2023 г. е публикуван на интернет страницата на КЕВР.