ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ, ПРАВИЛАТА ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНЕВНА ТАКСА ЗА ДИСБАЛАНС


15.05.2019

КЕВР проведе обществени обсъждания на проекти на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с природен газ /ПТПГ/, Правила за изменение и допълнение на Правила за балансиране на пазара на природен газ /ПБППГ/ и Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектите и докладите на работните групи бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. В общественото обсъждане участваха представители на „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД, Българска асоциация Природен газ, Българска газова асоциация, БФИЕК, „Газов хъб Балкан“ ЕАД. В изпълнение на провежданата политика за публичност и прозрачност обществените обсъждания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на Комисията.

Предложенията за изменение и допълнение на нормативните актове са внесени в КЕВР от „Булгартрансгаз“ ЕАД с оглед отпадането на режима на балансиране при временни мерки, прилагани от оператора и одобрени от КЕВР с негови решения от 29.09.2015 г. и 17.05.2018 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 312/2014. Съгласно Регламента отмяната на прилаганите временни мерки се предвижда да стане не по-късно от пет години след неговото влизане в сила, т.е. максималният срок за прилагането им е до 15.04.2019 г., след което той следва да бъде прилаган в неговата цялост.

Предлаганият проект за промени в Правилата за търговия с природен газ /ПТПГ/ създава условия операторът на газопреносната мрежа и всички пазарни участници да сключват сделки за краткосрочни стандартизирани продукти чрез електронна платформа за търговия, се посочва в доклада на работната група. Въвежда се възможността за извършване на сделки с природен газ на електронна платформа за търговия, отпада понятието балансьор и се въвежда нова фигура на пазара на природен газ - оператор на платформа за търговия. С разпоредбите се осигурява възможност за предлагане на природен газ за покупка и продажба чрез пазарни механизми, с цел ползвателите на мрежата оптимално да балансират балансовите си портфейли, а операторът на преносната система да използва гъвкавите продукти за природен газ при балансирането на преносната мрежа. Очакванията са предлаганите мерки да доведат до повишаване ликвидността и прозрачността на пазара на природен газ при сделки с краткосрочни продукти.

Предлаганите от „Булгартрансгаз“ ЕАД изменения в Правилата за балансиране на пазара на природен газ /ПБППГ/ също са продиктувани от изтичането на максимално допустимия срок за прилагане на временните мерки по Регламент № 312/2014. В доклада на работната група се посочва, че с приемането им ще се осигури възможност за предлагане на природен газ за покупка и продажба чрез пазарни механизми и ще се постигне по-висока конкурентност и ликвидност на пазара, прилагане на прозрачни и недискриминационни правила за балансиране, прозрачност на пазара на природен газ при сделки с краткосрочни продукти и формиране на прозрачни такси за дисбаланс, отразяващи разходите на мерките за балансиране на преносния оператор.

Проектът на Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране /Методиката/ определя начина на изчисление на приложимата цена за определянето на такса за дневен дисбаланс, като при изчислението ѝ отпада толерансът като временна мярка по Регламента. Отпада понятието за разходна компонента на цената на природния газ за балансиране и съответно нейното утвърждаване от КЕВР. Въвежда се такса за неутралност при балансиране, събирана/връщана на ползвателите на газопреносната система на база на разпределените количества природен газ в конкретния период на изчистване на сметката за неутралност. В проекта на Методика са отразени и основните принципи на приложимите механизми за управление на кредитния риск при изпълнение на дейността на оператора.

В хода на проведените обществени обсъждания участниците подкрепиха по принцип промените в трите нормативни акта, като направиха отделни предложения, свързани с допълнително изясняване на статута на виртуалната търговска точка при търговията с природен газ, предвиждане на възможност преди въвеждането на промените търговските участници да преминат период на обучение и др. От страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД беше уточнено, че е предвиден специален модул за обучение на клиентите на платформата за търговия, чрез който те ще могат да се запознаят с нейната функционалност. Подчертавайки, че изразява лично мнение, членът на КЕВР Александър Йорданов обърна внимание, че предлаганите промени се ограничават единствено до ангажимента за отпадане на режима на балансиране при временни мерки. Според него те не са ориентирани към повишаване на ликвидността на газовия пазар и неговата либерализация, което трябва да стане с допълнителни изменения в нормативната уредба.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане имат възможност да внесат в Комисията своите писмени становища по проектите за изменение и допълнение на ПТПГ, ПБППГ и Методиката. КЕВР ще приеме проектите на закрито заседание на 11.07.2019 г.