ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


15.05.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН НА „ВИК БЕРКОВИЦА” ЕООД   И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ НА „ВИК БЕРКОВИЦА” ЕООД

На 29.05.2019 г.  от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК Берковица” ЕООД и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК Берковица” ЕООД.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общински съвет, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК Берковица” ЕООД и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК Берковица” ЕООД е публикуван на интернет страницата на КЕВР.