Новини

КЕВР ПРИЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


24.04.2019

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 83, ал. 2 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката приемането на ПИКЕЕ е от изключителната компетентност на КЕВР, която ги одобрява по предложение на енергийните предприятия. Изготвянето на цялостен нов проект на ПИКЕЕ е в резултат на окончателното решение на Върховния Административен съд от 08.11.2018 г., с което са отменени текстовете от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от Комисията през 2013 г.

С Приемането на новите Правила се преодолява липсата на подзаконова нормативна уредба по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ, регламентираща принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително реда и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, се посочва в доклада на работната група. С текстове в ПИКЕЕ се регламентират също реда и начина за обслужване на средствата за търговско измерване, създаването, поддържането и достъпа до регистрираните от тези средства база данни. Същевременно с нормативния акт в българското законодателство се транспонира изцяло Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. По този начин се отстраняват основанията за образуваната от ЕК наказателна процедура срещу Р България за неизпълнение на това задължение.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът на Правила за измерване на количеството електрическа енергия и докладът на работната група бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. На 22 март 2019 г. регулаторът проведе обществено обсъждане, в което участваха заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – енергийни дружества, държавни органи, браншови организации, организации на потребители и др. В предвидения 14-дневен срок участниците в обсъждането внесоха в Комисията свои писмени предложения по проекта на ПИКЕЕ, като по тях регулаторът се произнесе с мотивирано становище.

Приетите от КЕВР Правила за измерване на количеството електрическа енергия ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора след обнародването им в "Държавен вестник".