Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЦЕНИ НА „ВИК ПАНИЧИЩЕ” ЕООД, ГР. САПАРЕВА БАНЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.


17.04.2019

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което бяха обсъдени доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявленията на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът за решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участваха управителят на водното дружество Петър Василев.

Заявленията на общинското дружество „ВиК Паничище” ЕООД за одобряване на бизнес план и цени са внесени в регулатора на 08.07.2016 г., като впоследствие на 13.12.2018 г. те са изменени и допълнени. В Комисията е представен Окончателен протокол от 31.07.2018 г. за разпределение на собствеността на активите  –  ВиК системи и съоръжения между държавата и община Сапарева баня, подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от кмета на община Сапарева баня, съгласно който всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост. Окончателният бизнес план и цени на дружеството са приети с решение на Общинския съвет на Сапарева баня. Дружеството предоставя на своите битови и промишлени потребители само услугата „доставяне на питейна вода“, без услугите „отвеждане на вода“ и „пречистване на отпадъчни води“. 

Съгласно параметрите на бизнес плана „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня предвижда през периода да инвестира в публични активи 259 хил. лв., а в собствени активи - 38 хил.лв., които надхвърлят нивото на задължителните по договор инвестиции. След извършен анализ на икономическата обосновка в бизнес плана и след прилагане на ценообразуващия модел по метода „горна граница“ на цени, в доклада на работната група се предлага за 2019 г. цената на ВиК услугата „доставяне на вода“ за битовите и приравнените към тях клиенти да бъде в размер на 0,886 лв./куб.м. с ДДС.  Новата цена  е под нивото на определената за 2019 г. социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия - 4,281 лв./куб. м. 

На откритото заседание управителят на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня Петър Василев заяви, че дружеството приема изцяло изводите в доклада на работната група. След откритото заседание Комисията проведе и обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана на водното дружество и за утвърждаване на цената на предоставяната от него ВиК услуга. В съответствие с нормативните изисквания Комисията предварително изпрати покани за участие до държавни институции, браншови и синдикални организации и общинското ръководство на гр. Сапарева баня.На общественото обсъждане присъства единствено Евгени Янев, заместник-председател на Националния браншови синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ. Той подкрепи предложения бизнес план като подчерта, че увеличаването на цената на ВиК услугата е необходима мярка за осигуряване на планираните инвестиции, с които да се постигнат поставените цели за високо качество на водната услуга.

Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на ВиК услугата на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 15.05.2019 г. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.