Новини

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОВЕДЕ ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЕВР ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


11.04.2019

Състоянието на свободния пазар на електрическа енергия и необходимите мерки за  по-нататъшното развитие на процеса на либерализация беше темата на проведеното изслушване на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов в пленарната зала на Народното събрание. На изслушването присъстваха и членовете на Комисията Евгения Харитонова, Петка Трендафилова, Георги Златев и Владко Владимиров.

Във встъпителното си изложение ръководителят на енергийния регулатор припомни етапите в развитието на свободния пазар като посочи, че в правно отношение процесът е регламентиран през 2007 г. с направените законодателни промени, а от 2013 г. реално вече всички потребители на високо и средно напрежение, формиращи голямата индустрия, вече закупуват необходимата им електроенергия на свободния  пазар. Доц. Иванов изтъкна и ролята на регулатора, който даде своя съществен принос за решаването на три основни и важни за българската енергетика задачи – финансовото стабилизиране на отрасъла, диверсифициране на източниците на доставяната енергия и по-нататъшната либерализация на енергийния пазар. Подчертана беше ролята на стартиралата през 2016 г. Българска независима електроенергийна борса като инструмент за прозрачна и справедлива търговия, водеща до пазарно определяне на цените на електроенергията. „В сравнение с 2016 г., през 2018 г. търгуваните количества на енергийната борса нараснаха два пъти и половина – от 2,5 на 6 тераватчаса електроенергия“, заяви председателят на КЕВР. Той информира, че към януари 2019 г. 62% от произведената у нас електроенергия се търгува на свободния пазар, като от нея 19% е била енергия за износ и 43% са били търгувани на вътрешния пазар, а останалите 38% формират дела на електроенергията за регулирания пазар.

Сред предстоящите мерки за по-нататъшна либерализация на електроенергийния пазар председателят на КЕВР посочи излизането на борсата на всички производители с инсталирана мощност от 1 до 4 мегавата, което ще доведе до увеличаване на ликвидността с допълнителни 1,5 тераватчаса електроенергия. Подчертано беше значението на поетия от БНЕБ ангажимент  за  създаване на различни пакети за електроенергия - пикова зона, базова енергия, 5-дневна и др., което ще създаде предвидимост на клиентите и търговците. Като важна характеристика на либерализацията на пазара доц. Иванов посочи постепенното намаляване на дела на потребителите на регулирания пазар. Той прогнозира, че в рамките на една година небитовите потребители – дребният бизнес, институции, учреждения  също ще излязат на свободния пазар. В срок от няколко години подобна стъпка предстои и за битовите потребители на регулирания пазар, но това трябва да бъде свързано с изпълнението на няколко мерки, сред които стабилизирането на борсовите цени, посредством увеличаване на борсовата ликвидност, и въвеждането на ясен механизъм за защита на енергийно уязвимите битови потребители.

В заключение председателят на КЕВР посочи, че е необходимо да бъдат решени  два основни проблема пред либерализацията на пазара - преодоляване на относително ниската ликвидност на БНЕБ и произтичащите от това съществени изменения в цените на електроенергията на свободния пазар. По отношение на ликвидността на борсата  данните сочат, че търгуваните у нас обеми електроенергия са три пъти по-малки от тези на унгарската борса и около осем пътни по-малки от гръцката борса. Според доц. Иванов ниските количествата на търгуваната електроенергия дават възможност при сделки на големи търговци или производители да се стига до резки изменения на цените на електроенергията, което може да бъде решено с краткосрочни и дългосрочни мерки. „Голямата цел, която ще даде възможност за стабилизиране на пазара на електроенергията в страната, е постигане на свързаност на нашия пазар на електроенергия с пазарите на съседните страни. В напреднал етап са преговорите за създаване на свързан пазар с Румъния, с Македония, със Сърбия и с Хърватска, което ще бъде мощен фактор за намаляване на големите отклонения в цената на електроенергията на българския пазар и за ценова предвидимост“, подчерта доц. Иванов. 

В хода на процедурата по изслушването на председателя на КЕВР народни представители от различни парламентарни групи поставиха конкретни въпроси, свързани с влиянието на цените на електроенергията на свободния пазар върху цените на електроенергията за регулирания пазар, мерките за стабилизиране на цените на борсовия електроенергиен пазар, цените на електроенергията от американските централи и възможностите за промени в договорите с тях.

В края на изслушването от страна на народните представители беше подчертано, че сегашният състав на независимия енергиен регулатор има принос за реформите в българската енергетика. Изразена беше оценката, че ползотворното сътрудничество на Парламента с Комисията и балансираните решения на регулатора, отчитащи интересите на всички заинтересовани страни, допринасят за положителните промени в процеса на либерализация на пазара и не са допуснали провеждането на социална политика чрез цените на комуналните услуги.