Новини

КОНСУЛТАТИВНИЯТ ФОРУМ НА БАЛКАНСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ РЕГУЛАТОРИ СИ ПОСТАВЯ КАТО ПРИОРИТЕТ РЕГУЛАТОРНАТА ПОДКРЕПА ЗА УСКОРЕНО РЕГИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ


01.04.2019

Срещата на Съвета на регулаторите в гр. Сандански потвърди ролята на общите регулаторните политики за реализацията на конкретни идеи в регионален план в полза за потребителите

Националните  регулаторни органи на страните от Балканския регион имат волята и ясната визия за постигане на общи регулаторни цели чрез насърчаване на активен и ползотворен многостранен диалог в рамките на експертни дискусии и обмяна на опит по въпроси от взаимен интерес. В новосъздадения Балкански Консултативен Форум /БКФ/ усилията на регулаторите са насочени към формиране общи позиции и препоръки по актуални регулаторни теми  и  развитие на стабилна регулаторна и пазарна рамка, допринасяща за инвестициите в газовия, електроенергийния и водния сектор и за осигуряването на устойчиви, конкурентни и достъпни услуги за потребителите. Това бяха основните акценти на проведената на 29 март 2019 г. в гр.Сандански среща на Съвета на регулаторите на Консултативния Форум на националните регулаторни органи на държавите от Балканския регион. Инициативата за създаването на организацията беше издигната от КЕВР, която беше домакин на срещата в качеството на председателстващ на Консултативния форум през първата година от дейността му.

В срещата на Съвета на регулаторите в Сандански  участваха  делегации на Комисията за енергийно и водно регулиране, водена от председателя доц. Иван Иванов, на Комисията за енергийно регулиране на Република Северна Македония, водена от председателя й Марко Бислимоски, на Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция, водена от члена на регулатора проф. Апостолос Готциас и на Агенцията за енергетика на Република Сърбия, начело с председателя й Деян Попович.  В състава на делегацията на КЕВР бяха членове на българския регулатор и експерти в дирекциите „Електроенергетика и Топлоенергетика“ и „Природен газ“.

На откриването на срещата на Съвета на регулаторите председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта ролята на БКФ като фактор за консолидиране на регулаторните политики на страните-членки и като генератор на конкретни идеи в регионален план от полза за потребителите. Членът на Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция проф. Апостолос Готциас изтъкна като приоритет съвместното решаване на проблемите в областта на природния газ и електроенергетиката, което намери потвърждението и в оценката на председателя на Агенцията за енергетика на Република Сърбия Деян Попович за необходимостта от регулаторна подкрепа за изграждане на интерконекторни газови връзки в региона и създаването на регионални борси. Според председателя на регулатора на Северна Македония Марко Бислимоски създаването на БКФ е от полза за всички страни и е израз на свободната воля на страните от региона да развиват многостранното сътрудничество.

Участниците в срещата обсъдиха междинен доклад за либерализацията на газовия пазар на Балканите, изготвен от членове на създадената тематична работна група към Съвета на регулаторите. Експерти от четирите държави изнесоха презентации за актуалното състояние на националните газови пазари – структура на потреблението, регулиране на цените, хармонизиране на тарифите за пренос, режими за лицензиране в сектора, създаване на балансиращи платформи и платформи за търговия, междусистемна свързаност и др. Проведена беше дискусия във връзка с изработването на обща позиция за ускорено развитие на либерализацията на регионалния газов пазар и ролята на националните регулатори. Членът на КЕВР Александър Йорданов и представителите на делегациите на участващите страни изразиха общото мнение, че без единен пазар в региона е невъзможно да функционира реален  свободен пазар на природен газ и в това отношение ролята на регулаторите е значима. Според тях единният пазар ще разшири алтернативите за всяка от страните и те ще разполагат с повече входни точки за доставки, което създава предпоставки за конкурентни цени, ползи за потребителите, намаляване на енергийната зависимост и повишаване на енергийната сигурност. Виждането на българския регулатор е, че изработването на пътна карта за либерализиране на газовия пазар в региона ще допринесе за синхронизиране на провежданите политики в процеса на либерализация, при спазване на европейските правила и директиви в газовата сфера. С либерализирането на пазара ще бъдат създадени условия за инвестиции в газова инфраструктура, ще бъде даден тласък на свободната търговия, което ще позволи регионът да излезе от ролята си на транзитьор на природен газ и да се превърне в активен търговски участник.

На срещата на Съвета на регулаторите бяха обменени мнения и по друга важна регулаторната дейност - наблюдението на регионалните пазари на електроенергия на едро и въвеждането на правилата по REMIT.

В рамките на срещата представители на високотехнологични компании в електроенергийния сектор представиха интелигентни практики в областта на енергийния мениджмънт и мониторинга на електрическите мрежи, позволяващи значително намаляване на оперативните разходи на дружествата, посредством обозначаване на критични точки по преносната инфраструктура и предприемане на превантивни действия.

Съгласно учредителния документ на БКФ националните регулаторни органи на държавите-членки провеждат ежегодни срещи, на които обсъждат постигнатия напредък по разглежданите през периода теми и приемат основната рамка за дискусиите за следващите две години по въпроси от приоритетно значение за участниците. Домакин на първата годишна среща на организацията през тази есен ще бъде Комисията за енергийно и водно регулиране в качеството си на председателстващ на Консултативния Форум.