Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


22.03.2019

КЕВР проведе обществено обсъждане на проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 83, ал. 2 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката приемането на ПИКЕЕ е от изключителната компетентност на регулатора, който одобрява Правилата по предложение на енергийните предприятия. В съответствие с изискванията на нормативната уредба одобреният от Комисията проект и докладът на работната група бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. В общественото обсъждане участваха официално поканени от Комисията заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – представители на Фонда „Сигурност на електроенергийната система“, ЕСО АД, трите електроразпределителни и електроснабдителни предприятия, Асоциация свободен енергиен пазар, Федерация на потребителите, граждански сдружения. В изпълнение на провежданата политика за публичност и прозрачност общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията.

Изготвянето на цялостен нов проект на ПИКЕЕ е в резултат на окончателното решение на Върховния Административен съд от 08.11.2018 г., с което са отменени  текстовете от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от Комисията през 2013 г., поради допуснато нарушение на административнопроизводствените правила при приемането им. С новите Правила се преодолява сегашната липса на подзаконова нормативна уредба по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ, регламентираща принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително реда и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, се посочва в доклада на работната група.  Предложеният проект на ПИКЕЕ регламентира също реда и начина за обслужване на средствата за търговско измерване, създаването, поддържането и достъпа до регистрираните от тези средства база данни.

В хода на общественото обсъждане участниците подчертаха, че проектът на  ПИКЕЕ в голяма степен включва предложенията, които енергийните дружества са направили в рамките на предварителните обсъждания с работната група на регулатора. Представителите на електроразпределителните дружества заявиха, че не разполагат с необходимия човешки ресурс, за да изпълняват заложеното в чл. 42 от проекта на ПИКЕЕ изискване на всеки три месеца да извършват периодични проверки на своите измервателни уреди. Според тях обслужването и отчитането на такъв период изисква голям човешки ресурс, което ще доведе до големи допълнителни разходи.  Изразени бяха резерви и по отношение на предлаганите срокове и цени, по които се предвижда дотаксуване на нарушителите при установени кражби на електроенергия.

От страна на работната група беше посочено, че електромерите са собственост на електроразпределителните дружества и те трябва да полагат необходимите грижи за поддържането им в изправност. Подчертано беше, че КЕВР не е санкциониращ орган и с проекта за ПИКЕЕ се цели дружествата да възстановят понесените от тях загуби на електроенергия в резултат на нерегламентирано ползване, а не да реализират печалби.   Изразена беше готовността на регулатора, съвместно със заинтересованите страни,  за намиране на взаимноприемливи решения по всички спорни въпроси.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат в Комисията своите писмени предложения по проекта, като по тях регулаторът ще се произнесе с мотивирано становище. КЕВР ще приеме окончателно Правилата за измерване на количеството електрическа енергия на закрито заседание на 24 април 2019 г.