Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ІІ ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.


21.03.2019

Цените на топлинната енергия остават непроменени до края на тримесечието, запазват се и цените на електрическата енергия за потребителите на регулирания пазар

На открито заседание КЕВР в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад на работната група във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за ІІ тримесечие на 2019 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. От страна на вносителя в заседанието участваха изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов и представители на дружеството. На обсъждането на доклада присъстваха и ръководства на браншови организации – Българската асоциация Природен газ /БАПГ/ и Българската Газова Асоциация /БГА/. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а откритото заседание беше излъчено онлайн.

При утвърждаване на цената на природния газ, КЕВР се съобразява с условията, залегнали в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт". В ценообразуващата формула по договора се отчита движението на цените на алтернативните на природния газ горива - мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%, на световните пазари за последните 9 месеца. При определяне на цената се отразяват промените в курса на щатския долар спрямо лева, калоричността и количествата природен газ за съответното тримесечие. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Цената на природния газ за II тримесечие на 2019 г. да бъде в размер на 45,17 лв./MWh лв. (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или с 0,83% по-висока от цената за I тримесечие на 2019 г., се предлага в доклада, изготвен въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел.  Предложената цена от 45,17 лв./MWh лв. за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа включва компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 0,69 лв./MWh, което е 1,5495% от цената на входа на газопреносната мрежа, както и компонента "задължение към обществото" по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 0,13 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземно газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации, съгласно Регламент на ЕС № 994/2010. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да  заплащат на крайните снабдители.

Независимо от повишението с 0,83%, за битовите и за стопанските потребители, ползващи природен газ, реалното увеличение ще бъде около 0,5%, тъй като останалите компоненти, формиращи цената на услугата - цена за достъп, пренос, разпределение и снабдяване, не се променят.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия, които остават непроменени до края на второто тримесечие на 2019 г.

Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и за малките стопански потребители на регулиран пазар. 

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД посочи, че изводите в доклада на работната група са обосновани и цената на природния газ за тримесечието е изчислена при стриктно спазване на нормативните изисквания и на договора с доставчика. Представителите на браншовите организации БАПГ и БГА посочиха необходимостта от прецизиране на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ  с цел по-точно определяне на реда, по който газоразпределителните предприятия преобразуват доставяния природен газ от обемни в енергийни единици. В тази насока беше изразена готовност съвместно с КЕВР да бъдат обсъдени бъдещи нормативни промени, които ще позволят на потребителите да бъде предоставяна обективна информация за купуваните от тях количества природен газ. От страна на работната група на КЕВР беше пояснено, че въведеното от регулатора изискване за преминаване от обемни към енергийни единици е в изпълнение на европейските регламенти. Обобщавайки дискусията по тази тема председателят на КЕВР Иван Иванов потвърди, че регулаторът има волята в най-скоро време да намери решение по повдигнатите от браншовите организации въпроси и заедно с тях да дискутира промени в Наредба №2.

В срок до 22.03.2019 г. участниците в откритото заседание могат да внесат  писмени становища във връзка с констатациите и изводите в доклада. 

Окончателното решение на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за ІІ тримесечие на 2019 г. ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 28.03.2019 г.