ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ГАЗОВИ ДРУЖЕСТВА ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2019-2023 Г.


20.02.2019

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания по доклади на работните групи във връзка с подадени заявления от газови дружества за утвърждаване на цени за регулаторен период 2019-2023 г. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите докладите бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. В заседанията и обсъжданията участваха представители на ръководствата на дружествата - заявители.

На първото открито заседание беше разгледан доклад на работната група по заявлението на „Комекес” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков, за регулаторен период 2019-2023 г. Дружеството приема изцяло констатациите на експертите на КЕВР, заяви членът на Съвета на директорите Борислав Чилингиров. Той подчерта, че целта е посредством предвидените инвестиции през следващия 5-годишен регулаторен период да бъде продължено газифицирането на битовите потребители като им бъдат осигурявани поносими цени.

„Ситигаз България“ ЕАД няма възражения по доклада на работната група във връзка с утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период  2019–2023 г., потвърди на второто открито заседание представителят на дружеството Александър Кожухаров.

На трето открито заседание Комисията разгледа доклад във връзка със заявлението на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен, за регулаторен период 2019–2023 г. Управителят на дружеството Кънчо Михайлов заяви, че подкрепя изводите в доклада на работната група.

След откритите заседания бяха проведени обществени обсъждания по проектите на решения за утвърждаване на цени на трите дружества. Въпреки изпратените официални покани, на обсъжданията не присъстваха представители на заинтересовани страни - институции, браншови организации и синдикати. На обсъжданията представителите на газовите дружества отговориха на поставени от Комисията конкретни въпроси, свързани с реализацията на техните бизнес планове и перспективите за устойчивото им развитие.

КЕВР ще вземе окончателни решения за утвърждаване на цени на „Комекес” АД, „Ситигаз България“ ЕАД и „Газтрейд Сливен“ ЕООД на заседанието си на 14.03.2019 г.

Откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.