Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ


11.02.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА „КОМЕКЕС” АД ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ЦЕНИ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2019 – 2023 Г.

На 20.02.2019 г. от 10.15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на „Комекес” АД за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков за регулаторен период 2019 – 2023 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за утвърждаване на цени на „Комекес” АД за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков за регулаторен период 2019 – 2023 г. е публикуван на интернет страницата на КЕВР.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРЕЗ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА, ЦЕНИ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ТРАКИЯ И ОБЩИНИТЕ КЪРДЖАЛИ, ВЕЛИНГРАД, ПАВЕЛ БАНЯ, ГУРКОВО, ТВЪРДИЦА И БРАЦИГОВО, ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2019 – 2023 Г.

На 20.02.2019 г. от 10.15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на „Ситигаз България“ ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за утвърждаване на цени на „Ситигаз България“ ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г. е публикуван на интернет страницата на КЕВР.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА „ГАЗТРЕЙД СЛИВЕН“ ЕООД ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРЕЗ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА, ЦЕНИ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 Г.

На 20.02.2019 г. от 10.15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за утвърждаване на цени на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г. е публикуван на интернет страницата на КЕВР.