Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА „КАВАРНА ГАЗ” ООД ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ЦЕНИ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ


06.02.2019

На 18.02.2019 г. от 13.40 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на „Каварна газ” ООД за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за утвърждаване на цени на „Каварна газ” ООД за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г. е публикуван на интернет страницата на КЕВР.