Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ/ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“


23.01.2019

На открити заседания КЕВР обсъди доклади на работните групи във връзка със заявления на енергийни дружества за продължаване и за изменение на лицензии, издадени за дейността „търговия с електрическа енергия“. В съответствие с политиката на прозрачност, докладите бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора, а заседанията бяха излъчвани онлайн.

Ръководството на „Хидроенерджи Груп“ ООД приема без възражения доклада на работната група във връзка с подаденото заявление за продължаване срока на неговата лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, заяви представителят на дружеството на първото открито заседание. Сегашната лицензия е със срок до 2020 г., но  е поискано  тя  да бъде продължена с 10 години, тъй като дружеството има сключени дългосрочни договори за доставка на електрическа енергия, надхвърлящи срока на действащата лицензия, се посочва в доклада на работната група. След извършения правен, икономически и технически анализ и след проучване на представения бизнес план за периода 2019-2022 г. експертите на КЕВР са установили, че „Хидроенерджи Груп“ ООД притежава технически възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“. В съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 1 от Закона за енергетиката дружеството е представило и проект на Правила за работа с клиенти, с които се уреждат реда и сроковете за разглеждане на подадените жалби, сигнали и предложения.   

На второ открито заседание Комисията обсъди доклад по заявление на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД за изменение/допълнение на лицензия, издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, в която да бъдат включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. Дружеството е титуляр на лицензия от 2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена за срок от десет години, се посочва в доклада на работната група. С подаденото заявление, на основание чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 96а от ЗЕ, чл. 61, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ, е поискано лицензията да бъде допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. В доклада на експертите на КЕВР, след извършения правен, икономически и технически анализ, е установено, че дружеството разполага с финансови и технически възможности, с организационна структура, материални и човешки ресурси за извършване на дейността. Заявителят е представил и бизнес план за периода 2018 – 2022 г., с прогнозни годишни финансови отчети. В съответствие със законовите изисквания, към документацията по заявлението е приложен и проект на Правила за работа с клиенти, уреждащи процедурите по разглеждане на подадените жалби, сигнали и предложения. Представителят на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД заяви, че приема изцяло изводите в доклада на работната група.

КЕВР ще вземе окончателно решение във връзка със заявленията на „Хидроенерджи Груп“ ООД и на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД на закрито заседание на 31.01.2019 г.