Новини

КЕВР прие коефициентите за обслужване на дейността по сектори – пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ за 2019 г.


21.12.2018

На основание т. 8 от „Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ“, Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение по Протокол № 256, т. 2 от 21.12.2018 г., определя следните коефициенти на обслужване за дейността на енергийните предприятия, които да се прилагат за 2019 г.:

1. Пренос и разпределение на електрическа енергия – 0,22;

2. Пренос на топлинна енергия – 0,21;

3. Разпределение на природен газ – 0,13