Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА І-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.


20.12.2018

Цените на топлинната енергия остават непроменени до края на отоплителния сезон,  запазват се и цените на електрическата енергия за потребителите на регулирания пазар

На открито заседание КЕВР в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад на работната група във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за І-то тримесечие на 2019 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. От страна на вносителя в заседанието участваха изпълнителният директор на   "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов и представители на дружеството. На обсъждането на доклада присъстваха и представители на граждански организации. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а откритото заседание беше излъчено онлайн.

При определяне на цената на природния газ КЕВР прилага изцяло съществуващата методика, залегнала в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром Експорт". В ценобразуващата формула регулаторът отчита движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, както и промените в курса на щатския долар спрямо лева. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Цената на природния газ за първото тримесечие на 2019 г., да бъде в размер на 44,80 лв./MWh лв. (без акциз и ДДС), се предлага в доклада на работната група, изготвен въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел. Предлаганата от енергийния регулатор цена на природния газ за І-то тримесечие на 2019 г. е с 3,51 % по-висока от досегашната цена за ІV-то тримесечие на 2018 г. Предложената цена от 44,80 лв./MWh лв. за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включва компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 0,59 лв./MWh, който е 1,3486% от цената на входа на газопреносната мрежа,  както и компонента "задължение към обществото" по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 0,13 лв./MWh, която покрива разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации, съгласно Регламент на ЕС № 994/2010. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Независимо от повишението с 3,51%, за битовите и за бизнес потребителите, ползващи природен газ, реалното увеличение ще бъде под 2%, тъй като останалите компоненти, формиращи цената на услугата - цена за достъп, пренос, разпределение и снабдяване, не се променят.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия, които остават непроменени до края на първото тримесечие на 2019 г.

Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и за малките   стопански потребителите на регулиран пазар. 

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД посочи, че изводите в доклада на работната група са обосновани и цената на природния газ е изчислена при стриктно спазване на нормативните изисквания и на договора с доставчика. Той прогнозира, че с оглед тенденцията на международните пазари за сериозно понижаване на цените на петрола и на алтернативните на природния газ горива, е много вероятно от 1.04.2019 г. „Булгаргаз“ ЕАД да поиска намаляване на цената на природния газ.

В срок до 20.12.2018 г. участниците в откритото заседание могат да внесат  писмени становища във връзка с констатациите и изводите в доклада на работната група.  Окончателното решение на КЕВР за утвърждаване на цени на природния газ за І-то тримесечие на 2019 г. ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 28.12.2018 г.