Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АНГАЖИРАЩАТА ТРЕТА ФАЗА ОТ „ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“


19.12.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране, в пълен състав, проведе открито заседание за разглеждане на доклад и документите, внесени със заявление от „Булгартрансгаз“ ЕАД, във връзка с провеждане на ангажиращата фаза 3 от процедурата Оpen season за „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът и документацията бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. В заседанието участваха ръководствата на „Булгатрансгаз“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, както и представители на ООО „Газпром Експорт“.

В доклада на работната група се посочва, че внесената за одобрение документация включва Обвързващи правила за провеждане на Фаза 3, Договор за резервиране на капацитет и Методика за образуване на цените за резервиране на капацитет. Предвижда се Фактора на разпределение на необходимите приходи/допълнителния капацитет (F-factor) да бъде в размер на 0,9, а нормата на възвращаемост на капитала при провеждане на процедурата да е в размер на 8,86%.

С одобрението на представената документация от страна на КЕВР се създава възможност за стартиране на Третата обвързваща фаза от пазарния тест за резервиране на капацитет, който ще бъде показател за наличието на икономически интерес от осъществяването на проекта за развитие и разширение на  газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Проектът е част от общата концепция за изграждане на газоразпределителен център в България и включва разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България от българо-турска до сръбско-българска граница, изграждането на междусистемните газови връзки със съседните на България страни, стартиране на борса за търговия с природен газ и либерализиране на газовия пазар. Наличието на търговски интерес от участници ще даде старт на строителство на съответната инфраструктура като процедурата по обществените поръчки ще бъде осъществена в съответствие с българското и европейското законодателство.

„Актуализацията на енергийната стратегия на България е в отговор на настъпилите промени, свързани с развитието на определени проекти в региона в областта на природния газ. Целта е да бъде гарантирано стратегическо място на нашата страна на газовата карта на Европа и да се гарантира сигурността на доставките не само за България, но и за целия регион“, заяви на откритото заседание министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя поясни, че проектът за разширяване на газопреносната инфраструктура на територията на България е част от концепцията за изграждане на газоразпределителен център, която е съгласувана и подкрепена от ЕК.  Според изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов първите две неангажиращи фази по проекта са преминали успешно като в тях са участвали пет компании. На заседанието представителят на ООО „Газпром Експорт“ Дмитрий Грачов, началник-отдел „Логистика“, изрази становището, че предвидената норма на възвръщаемост по проекта за развитие и разширяване на газопреносната инфраструктура е завишена, което води до по-високи тарифи и рефлектира върху икономическата привлекателност на проекта. По отношение на изискването за предоставяне на финансово обезпечение от участниците беше изтъкнато, че големи компании с добро финансово положение не следва да предоставят такова обезпечение.  Предвид международния характер на проекта, от страна на руската газова компания беше предложено също решаването на спорове по договора да бъде поверено на световно призната арбитражна институция, с място на арбитража гр.София.

Окончателното решение на КЕВР по заявлението от „Булгартрансгаз“ ЕАД за провеждане на ангажиращата фаза 3 от процедурата Оpen season за „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ ще бъде взето на заседание на регулатора на 21 декември т.г. В рамките на същия ден „Булгартрансгаз“  ЕАД ще може да обяви трета фаза на пазарния тест и паралелно с това ще стартира и  обществената поръчка за избор на изпълнител.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.