Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ С БИЗНЕСПЛАНОВЕТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ВиК ДРУЖЕСТВАТА ЗА 2019 Г.


17.12.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране, в състав „ВиК“, проведе открито заседание за разглеждане на доклад на работната група за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г., по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на Комисията. В заседанието участваха представители на ВиК дружества от цялата страна, Омбудсмана на Република България, неправителствени и граждански организации.

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, в края на всяка календарна година Комисията е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5 -годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за всяка следваща година. Досега Комисията е одобрила бизнесплановете на общо 27 ВиК дружества в цялата страна. Съгласно нормативните изисквания, актуализацията на цените се извършва на основата на одобрената с бизнесплановете цена на услугите за 2019 г., с отчитане на размера на инфлационния индекс за 2018 г. и прилагане на коефициент за ефективност. Преди да бъде разгледан и одобрен от КЕВР, бизнеспланът на всяко едно ВиК дружество предварително е бил одобрен от съответната областна Асоциация по ВИК, в която членуват представители на всички местни органи на власт. Бизнес плановете и цените на дружествата бяха приемани от КЕВР с отделни процедури за всяко ВиК дружество, като в духа на публичност и прозрачност бяха провеждани открити заседания и обществени обсъждания. По всички предложения, направени по време на обсъжданията, Комисията излизаше с ясни и мотивирани становища в решенията си за одобряване на бизнес плановете и цените на ВиК операторите. Решенията бяха публикувани на интернет страницата на регулатора.

На откритото заседание представителите на присъстващите ВиК дружества изразиха подкрепа на предлаганите от Комисията актуализирани цени на ВиК услугите за 2019 г. като изтъкнаха, че с определянето им регулаторът е спазил законовите изисквания. Според Омбудсмана Мая Манолова, въпреки че е заложено в съответните нормативни документи и е законово регламентирано, актуализацията на цените е несправедлива, тъй като няма подобрение в качеството на услугите и хората с ниски доходи няма да могат да заплащат новите цени. Тя се обяви за преразглеждане на бизнесплановете на всички дружества, които не изпълняват ангажиментите си за подобряване на качеството на услугите, както и за законови промени за премахване на изискването за единна цена на отделната територия. Областният управител на Шумен се обяви за замразяване на цената на ВиК услугите в областта, докато не бъде въведена в експлоатация новата пречиствателна станция, с която да се подобри качеството на питейната вода. Според Българската асоциация по водите и Националния браншов синдикат „Водоснабдител“-КНСБ обаче увеличението на цените на услугите е необходимо, тъй като развитието и подобряването на работата на ВиК дружествата изисква повишени приходи.

„Одобрените бизнеспланове на ВиК дружествата са изключително важен, неформален документ. С тях дружествата и областните Асоциации по ВиК са поели конкретни ангажименти, които трябва да изпълняват в рамките на петгодишния регулаторен период – подобрение на качеството на услугите чрез нови инвестиции, намаляване на загубите на вода, повишаване на ефективността и управлението“, заяви в отговор на поставените на заседанието въпроси директорът на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в КЕВР Ивайло Касчиев. Той припомни, че всички одобрени от КЕВР бизнес планове предварително са обсъдени и са получили подкрепата на съответните областни асоциации по ВиК и регулаторът няма нормативно основание да ги преразглежда едностранно. Според него Комисията е създала адекватен ценообразуващ механизъм, който да гарантира устойчивото развитие на ВиК дружествата, но регулаторът не е техен собственик и не може да влияе върху начина на тяхното управление. Ивайло Касчиев припомни, че в изпратен преди повече от две години анализ до компетентните институции, КЕВР настоява за предприемане на адекватни мерки по отношение на социалната поносимост на услугите. В анализа са предложени конкретни приложими модели за подпомагане на водно бедни потребители, каквато е практиката в страните от ЕС, но за съжаление Комисията не е получила отговор на предложението си за провеждане на работни обсъждания по тази тема.

„КЕВР стриктно ще следи реализацията на бизнес плановете на ВиК дружествата и в случаите на неизпълнение ще предприема ефективни мерки. След третата година на 5 -годишния регулаторен период, съгласно законовите изисквания, регулаторът задължително ще провежда цялостен регулаторен преглед на изпълнението на поетите ангажименти от ВиК дружествата – постигнат размер на заявените инвестиции и на показателите за качество на услугите, намаляване на загубите по мрежата и др.“, заяви Ивайло Касчиев. При доказано неизпълнение на заложените в бизнес плановете инвестиции и показатели, Комисията незабавно ще коригира цените на утвърдените ВиК, потвърди той.

До 18.12.2018 г. всички заинтересовани страни могат да внесат в Комисията мотивирани писмени становища, след което заседание на 28.12.2018 г. регулаторът ще вземе окончателно решение за изменение на одобрените с бизнесплановете цени на ВиК услуги за 2019 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.