Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НЯМА ДА ПОВЛИЯЕ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА И НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ОТ 1 ЯНУАРИ“


06.12.2018

„Анализите на КЕВР показват, че цените на топлинната и на електрическата енергия за крайните битови потребители ще останат без промяна от 1 януари 2019 г. Предвид спада на цените на суровия петрол на международните борси през последните седмици, очакваме в официалното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД исканото повишение на цената на природния газ да бъде под 4%, което съгласно нормативната уредба дава право на регулатора със своето решение в края на м. декември т.г. да запази сегашните цени на топлинната и електрическата енергия“. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов пред членовете на Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисията по енергетика в Народното събрание по време на проведената дискусия за прогнозната цена на природния газ за първото тримесечие на 2019 г. и нейното отражение върху цените на електрическата и топлинната енергия. В заседанието участваха и членовете на КЕВР Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова, както и експерти на регулатора.

Пред народните представители доц. Иванов подчерта, че нормативната уредба задължава Комисията всяко тримесечие да актуализира на прогнозен принцип цената на природния газ, съгласно формула в договора между „Булгаргаз“ ЕАД и доставчика „Газпром Експорт“, в която се отчитат цените на международните борси на суровия петрол и на неговите деривати, както и промените в курса на долара спрямо лева. Той изтъкна, че КЕВР е единствения контролен орган, който следи за спазването на договора с „Газпром Експорт“ и за евентуални отклонения от него. При случаи на надвзет или невзет приход от страна на „Булгаргаз“ ЕАД, регулаторът отчита това при определяне на цените за следващо тримесечие.

„В изпълнение на законовите изисквания до края на тази година КЕВР предстои да  приеме решение за цените на ВиК услугите за 2019 г. Това е залегнало в чл. 6, т. 2 и чл. 29, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, съгласно която одобрените цени в приетите бизнес планове на ВиК дружества ежегодно се актуализират от регулатора“, заяви членът на КЕВР от състав „ВиК“ Димитър Кочков при обсъждане на реформата във водния сектор и ролята на КЕВР. Той уточни, че индексацията на цените на услугите се извършва въз основа на три компонента – размера на инфлацията по официалните данни на националната статистика, одобрената цена в бизнес плановете на дружествата, както и коефициент, отчитащ до каква степен ВиК дружествата са изпълнили  предвидените за периода разходи. Подчертано беше, че процедурата по актуализиране на цени обхваща единствено ВиК дружествата,  чиито бизнес планове са приети от КЕВР и вече са в процес на изпълнение. Към момента утвърдени бизнес планове имат 27 водни оператора /16 - за 2017 г. и 11 – за 2018 г./, което е около 80 процента от общия им брой в страната.

Дружествата, които не изпълняват заложените в техните бизнес планове показатели, каквото е например „ВиК-Кърджали“, ще бъдат санкционирани от регулатора и цените на техните услуги ще бъдат намалени, заяви Димитър Кочков. Той изрази тревогата на регулатора, че за първи път цените на услугите на някои ВиК дружества /“ВиК-Монтана“ и „ВиК-Враца“/ са надминали прага на социалната поносимост. Съгласно действащата нормативна уредба, при утвърждаването на цените на ВиК услугите КЕВР задължително отчита този показател и не може да допусне прага на социалната поносимост да бъде надхвърлен.