Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № 4 ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ И ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ


06.12.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. С оглед отчитане становищата на всички заинтересовани страни регулаторът  отправи покани за представяне на писмени мотивирани предложения към „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българската асоциация природен газ, Българската газова асоциация, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори и газоразпределителни дружества. На проведеното обществено обсъждане участваха представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които изразиха становището на дружеството по проекта за изменение на наредбата.

В доклада на работната група се посочва, че измененията и допълненията в Наредба № 4 произтичат от ангажиментите на КЕВР в изпълнение на приетия от Министерския съвет План за действие с мерки по основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.  Промените в наредбата са съобразени и  с измененията на чл. 197, ал. 5 и чл. 199, ал. 5 от ЗЕ, като е въведено изискване отказът от присъединяване да бъде писмен и мотивиран, както и с оглед синхронизиране с чл. 24 от Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

Основните цели на измененията са свързани с намаляване на административната тежест в процедурата по присъединяване на обекти към съответната газопреносна мрежа чрез отпадане на изискването заявителите да представят документи, за които операторът може да направи служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. С измененията се постига съкращаване на срока, в който клиент получава мотивиран отказ от оператора на преносната мрежа. Същевременно с по-ясна регламентация на уредените в наредбата обществени отношения нормативният акт се постига съответствие със Закона за енергетиката.

В доклада на работната група е извършен анализ на постъпилите конкретни предложения от заинтересованите страни, като са посочени мотиви за приемането или отхвърлянето им. В изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи са отразени приетите като законосъобразни и обосновани предложения, както и тези на работната група. В съответствие със Закона за енергетиката, основните насоки на предложените на общественото обсъждане промени са свързани с прецизиране на обхвата на наредбата,  с присъединяване на обект на небитов клиент само чрез нова газоизмервателна станция, газорегулираща станция или автоматична газорегулираща станция, с прецизиране мястото на точката на присъединяване към газопреносна мрежа, с въвеждане на изискването отказът за присъединяване на клиент да бъде писмен и мотивиран. Прецизирана е и разпоредбата на чл. 15 в сега действащата наредба и е предвидено задължение за оператора да съхранява в специално досие всички документи по присъединяването на обектите.

На общественото обсъждане представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД подчертаха, че голяма част от направените от тях предложения са отчетени от работната група в проекта за изменение на наредбата като направиха и някои допълнителни предложения за редакционни промени.

КЕВР ще приеме окончателно решение по Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи КЕВР на закрито заседание на 17.01.2019 г.

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.