Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ


29.11.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание за разглеждане на доклад на работната група във връзка с подадено заявление от „Топлофикация - Плевен” ЕАД“ за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на Комисията. В заседанието участва изпълнителният директор на топлофикационното дружество  Йордан Василев. 

Заявлението за промяна на лицензията на „Топлофикация - Плевен” ЕАД е внесено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Мотивите за промяната са свързани с плановете на дружеството да изведе от експлоатация генериращи мощности /два водогрейни котела/, поради недоброто им техническо състояние и високите разходи за поддръжка, се посочва в доклада на работната група. При отпадане на генериращи мощности, в съответствие с чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ,  всяко лицензирано дружество е задължено да поиска изменение на лицензията си. Това се налага, тъй като списъкът и описанието на обектите за осъществяване на лицензионната дейност е приложение към издадената лицензия и промяната в него изисква изменение на лицензията. Текстовата част на лицензията на „Топлофикация - Плевен” ЕАД“ остава непроменена. Ще бъде актуализирано единствено приложението към нея с описанието на техническите и технологичните характеристики на обектите.

Анализът в доклада на работната група потвърждава, че планираното извеждане от експлоатация на генериращите мощности от страна на „Топлофикация - Плевен” ЕАД няма да се отрази на качеството на предоставяната топлофикационна услуга на клиентите. С оставащите в експлоатация съоръжения за производство на топлинна енергия дружеството ще гарантира сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на произведената топлинна енергия, при спазване на условията на издадената лицензия и на действащото законодателство. Няма да има промяна в количеството високоефективна енергия, произвеждана от „Топлофикация - Плевен” ЕАД. Изменение се предвижда само по отношение на количеството произвеждана топлинна енергия, което няма да повлияе на качеството на услугата, тъй като наличните мощности на централата покриват напълно необходимия топлинен товар на гр. Плевен.

На откритото заседание изпълнителният директор на топлофикационното дружество заяви, че приема изцяло изводите и констатациите в доклада на работната група.

КЕВР ще вземе окончателно решение по внесеното от  „Топлофикация - Плевен” ЕАД заявление за изменение  на лицензията за „производство на електрическа и топлинна енергия“ на заседание на 13.12.2018 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.