Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ НА ПАЗАРА НА БАЛАНСИРАЩА ЕНЕРГИЯ


27.11.2018

Плановете на ЕСО предвиждат от средата на следващата година цената на балансиращата енергия да може да бъде определяна почасово

Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, проектът на решение беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. В общественото обсъждане участваха представители на НЕК, ЕСО, „Енерго Про продажби“ АД и НПО „Граждански контрол“.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за енергетиката КЕВР определя ежегодно пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Нормите, уреждащи балансиращия пазар на електрическа енергия, се съдържат в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и регламентират условията за продажба и покупка на балансираща енергия с цел да се гарантира сигурност и устойчивост на националната електроенергийна система, се посочва в проекта за решение.

Пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране нагоре да бъде в размер на 2,5*Цпдн, където Цпдн е цената за базов товар на пазара „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, се посочва в проекта за решение. Предлаганата пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране надолу е в размер на 0,00лв./ MWh. Според работната група на регулатора обвързването на цената на балансиращата енергия за регулиране нагоре със среднодневната цена на енергийната борса на пазара „ден напред“ е адекватна пазарна мярка, която минимизира възможностите за пазарни манипулации и злоупотреби.

В становищата си на общественото обсъждане представителите на НЕК, ЕСО и  „Енерго Про продажби заявиха, че приемат проекторешението на Комисията. От ЕСО информираха, че след известно забавяне, от средата на 2019 г. електроенергийният системен оператор ще разполага с техническата възможност за въвеждане на почасово определяне на цената на балансиращата енергия. Прилагането на почасовото обвързване на цената на балансиращата енергия ще наложи и нов модел на изчисляване, който предстои да бъде обсъден.

Окончателното решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия Комисията ще вземе на закрито заседание на 19.12.2018 г.

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.