Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ТОПЛИННА И НА ВИСОКОЕФЕКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ”


14.11.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Цените са определени за регулаторния период до 30.06.2019 г., при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, проектът на решение беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. В общественото обсъждане участваха представители на НЕК и на Граждански контрол - Движение ДЕН. Присъстваха изпълнителният директор на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД и представители на ръководството на дружеството.

Заявлението на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия е във връзка с изменението на лицензията на дружеството.  Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за енергетиката при процедура за издаване на лицензия, когато лицензионната дейност се осъществява по цени, подлежащи на регулиране, към заявлението за издаване на лицензия се прилага и заявление за утвърждаване на цени. В искането на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД се настояваше преференциалната цена на електрическа енергия да бъде в размер на 181,40 лв./MWh без ДДС, а цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода - 25,00 лв./MWh, без ДДС.

След извършен анализ на ценообразуващите справки, в проекта на решение на КЕВР са извършени корекции в редица компоненти - разходи за пренос на топлинна енергия, за амортизации и за ремонтни дейности, за възнаграждения и за въглеродни емисии. В резултат на това преференциалната цена на електрическата енергия на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД е изчислена на 147,66 лв./MWh, без ДДС, по начина, посочен в ал. 3 на чл. 33 от ЗЕ - на база индивидуалните разходи за производство съгласно Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия. Определената премия на дружеството по чл. 33а от ЗЕ, за електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, е в размер на 77,01 лв. /MWh. В проекта за решение цената  на топлинната енергия с топлоносител гореща вода е 78,93лв./MWh, без ДДС.

Окончателно решение за утвърждаване на цени на топлинната и на високоефективната електрическа енергия на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД за регулаторния период до 30.06.2019 г. Комисията ще вземе на закрито заседание на 30.11.2018 г. Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.