Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА“


08.11.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание за разглеждане на доклад на работната група във връзка с подадено заявление от „Топлофикация - Враца“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на Комисията. В заседанието участва изпълнителният директор на топлофикационното дружество Радослав Михайлов. 

Заявлението за промяна в лицензията на „Топлофикация - Враца“ ЕАД е внесено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). Мотивите за промяната са свързани с плановете на дружеството да изведе от експлоатация генериращи мощности – два водогрейни и един парен котел, поради недоброто им техническо състояние и високите разходи за поддръжката им, се посочва в доклада на работната група. Същевременно съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на  обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, е приложение към издадената лицензия и всяка промяна в тях е свързана задължително с изменение на лицензията.

Изключването на посочените генериращи мощности няма да доведе до нарушаване на сигурността, непрекъснатостта, ефективността на снабдяване и качеството на топлинната енергия, тъй като топлинният товар се покрива от оставащите съоръжения, е становището на „Топлофикация-Враца” ЕАД. Данните на дружеството показват, че инсталираната мощност след извеждането от експлоатация на съоръженията е 60,05 MW, докато  осигуряваният среден максимален топлинен товар е 38 MW. Анализът в доклада на работната група потвърждава, че извеждането от експлоатация на трите котела, няма да се отрази на качеството на топлофикационната услуга за клиентите в гр. Враца, тъй като инсталираната топлинна мощност на оставащите в експлоатация съоръжения надвишава постигнатия за последните 14 години максимален топлинен товар. Експертите на КЕВР считат също, че изваждането на съоръженията от лицензията няма да се отрази негативно върху финансовите показатели на „Топлофикация - Враца” ЕАД.

На откритото заседание изпълнителният директор на топлофикационното дружество заяви, че приема изцяло изводите и констатациите в доклада на работната група.

КЕВР ще вземе окончателно решение по внесеното от  Топлофикация - Враца” ЕАД заявление за изменение  на лицензията за „производство на електрическа и топлинна енергия“ на заседание на 21.11.2018 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.