Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА НА „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЗА ПЕРИОДА 2018-2022 Г. И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО


07.11.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, проведе открито заседание, на което беше обсъден  доклад на работната група във връзка със  заявлението на ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД  за одобряване на бизнес план за периода 2018-2022 г. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. Независимо от отсъствието от заседанието на представители на ТЕЦ–БОБОВ ДОЛ” ЕАД, в съответствие с изискванията на нормативната уредба, Комисията даде ход на разглеждането на заявлението на дружеството.

Бизнес планът е внесен във връзка с подадено заявление от „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД за изменение на лицензията за дейността „производство на електрическа енергия“, в лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката  одобрените от Комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира, се посочва в доклада на работната група. В  бизнес плана са включени данни за планираните  инвестиции за периода,разходите за производствената,  ремонтната и социална програма на дружеството, прогнозна структура и обем на разходите по години, прогнозни годишни финансови отчети.

Окончателно решение по заявлението за одобряване на бизнес плана на ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД  енергийният регулатор ще вземе на заседанието си на 30.11.2018 г.

На второ открито заседание Комисията обсъди доклад на работната група по   заявлението на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, което е във връзка с изменението на лицензията на дружеството.  На заседанието присъстваха изпълнителният директор на дружеството Емил Христов и други представители на ръководството. В доклада на работната група се посочва, че съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за енергетиката при процедура за издаване на лицензия, когато лицензионната дейност се осъществява по цени, подлежащи на регулиране, към заявлението за издаване на лицензия се прилага и заявление за утвърждаване на цени. В искането на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД се настоява за преференциална цена на електрическа енергия в размер на 181,40 лв./MWh без ДДС и за цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 25,00 лв./MWh, без ДДС. След извършен анализ на ценообразуващите справки, представени от дружеството, експертите на Комисията  внесоха корекции в редица компоненти - разходи за пренос на топлинна енергия, за амортизации и за ремонтни дейности, за възнаграждения и въглеродни емисии. В резултат на това в доклада на работната група преференциалната цена на електрическата енергия на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД е изчислена на 147,66 лв./MWh, без ДДС, а еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода  - на 78,93лв./MWh, без ДДС.

Изпълнителният директор на дружеството Емил Христов заяви, че дружеството няма забележки по доклада на работната група и приема изцяло изводите на експертите. На заседание на 9.11.2018 г. Комисията ще излезе със становище по доклада, след което ще бъде насрочено обществено обсъждане за утвърждаване на цени на електрическата и топлинната енергия на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД .

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.