Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЦЕНИ НА „ВиК“- БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.


07.11.2018

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което бяха обсъдени доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът за решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участваха управителят на водното дружество Росица Димитрова и представители на дружеството.

След внасянето на бизнес плана и заявлението за цени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград на 30.06.2016 г., изменени с последващи заявления, КЕВР със свое решение от 9.08.2017 г., на основание  чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от ЗРВКУ, преустанови административното производство, до отпадане на основанията за неговото спиране. Причината за това бяха констатирани неясноти относно процесите на окрупняване на обособената територия на дружеството и промяната на нейните граници с включването на община Петрич. Неизяснена оставаше и ситуацията с община Струмяни. Съгласно решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2009 г. тя е включена в обособената територия на ВиК-Благоевград, член е на асоциация по ВиК-Благоевград и е страна по договора, сключен между АВиК и ВиК оператора, но досега ВиК услугите за местното население бяха предоставяни от ВиК дружество с общинско и частно участие. Като друго основание КЕВР отчете неприключилата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с бенефициент МРРБ, която включва подготовка на анекс/си към подписания договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията между Асоциацията по ВиК-Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  гр. Благоевград.

Административното производство по разглеждане на бизнес плана и на заявлението за цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград беше възобновено, след като отпаднаха основанията за неговото спиране.  От страна на МРРБ в КЕВР бяха предоставени копия от окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, включително за територията на община Петрич. На 03.08.2018 г., с последващо изменение от 29.08.2018 г., водното дружество представи за одобряване от регулатора преработен бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Същевременно бизнеспланът на водното дружеството е одобрен с решение на общото събрание на АВиК – Благоевград на 09.10.2018 г. В него е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Петрич в АВиК – Благоевград. До края на 2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предстои да приеме ВиК активите в община Струмяни и от 01.01.2019 г ще започне да предоставя ВиК услуги на потребителите в общината. За потребителите на услуги в община Петрич това е планирано да стане от 01.01.2020 г.

Съгласно параметрите на бизнес плана, през периода „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предвижда инвестиции в публични активи за близо 12,866 млн. лв., а в собствени активи – над 3 млн. лв. След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на дружеството и след прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на работната група се предлага комплексната цена на ВиК услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за битовите клиенти и приравнените към тях за 2018 г. да бъде в размер на 2,099 лв./куб.м. с ДДС. Действащите цени на ВиК услуги формират комплексна цена за потребители на смесено водоснабдяване в размер на 1,668 лв./куб.м. с ДДС, а за потребители на гравитачно водоснабдяване – 1,416 лв./куб.м. с ДДС. Предлаганата нова цена за битовите потребители е под нивото на определената за 2018 г. социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 5,03 лв./куб. м., определена съгласно §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, с данни от НСИ за средномесечен разполагаем доход на лице в домакинство.

На откритото заседание управителят на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград Росица Димитрова заяви, че дружеството приема изводите в доклада на работната група за новия бизнес план и за цени на услугите.

След откритото заседание Комисията проведе обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  гр. Благоевград и за утвърждаване на цената на предоставяните ВиК услуги.  В обсъждането участваха представители на поканени от Комисията заинтересовани страни и организации. Според Българската Асоциация по водите бизнес планът създава възможности за развитие на дружеството, но бяха изразени и опасения, че късното му приемане ще създаде затруднения за изпълнение на заложените в него показатели. От Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ оцениха плана като наложителен, балансиран и реалистичен. Според тях планираните инвестиции ще позволят да бъдат постигнати заложените цели в показателите за качество на услугите, а предлаганите цени са под прага на социалната поносимост. Представителят на Омбудсмана постави въпроса дали водното дружество е обсъдило с потребителите предвижданото увеличение на цените на ВиК услугите и изрази становището, че методиката за изчисляване на размера на социалната поносимост на цените за областта не отговаря на действителните доходи на населението. В отговор управителят на ВиК дружеството посочи, че са проведени многобройни срещи с потребители за обсъждане на новите цени, а обявяването им е направено в съответствие с нормативните изисквания. Становището на Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ "Подкрепа“ е, че бизнеспланът е твърде социален и заложените цени на услугите няма да покриват нарасналите разходи на дружеството.

Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 29.11.2018 г. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.