Новини

ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ НА БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ ОБСЪДИХА КОНКРЕТНИ ТЕМИ ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ДВУСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО


05.11.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране и Комисията за енергийно регулиране на Република Македония (РКЕ) имат волята да развиват и задълбочават двустранното сътрудничество по всички теми от взаимен интерес в областта на електроенергетиката, природния газ и ВиК услугите. Усилията на двата регулаторни органа са фокусирани и върху взаимодействието на многостранно ниво в рамките на новоучредения Форум за регионално сътрудничество на националните регулатори от региона на Балканите с цел развитието на стабилна регулаторна и пазарна рамка, която да допринася за инвестиции в електроенергийния, газовия и водния сектор. Това бяха основните акценти на проведената среща на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов и членове на регулатора с председателя на Комисията за енергийно регулиране на Република Македония Марко Бислимоски и придружаващия го заместник-председател Куштрим Рамадани. Визитата, която се състоя по покана на българската страна, е първото посещение на новоизбрания председател на македонския регулатор след избирането му на поста на 26.06.2018 г.

На разговора двете делегации направиха преглед на изпълнението на дейностите по подписаното преди година Споразумение за сътрудничество между двата регулаторни органа и набелязаха насоки за бъдещото взаимодействие. КЕВР е готова да окаже подкрепа на македонската страна по отношение внедряването на европейските директиви и регламенти в националната нормативна уредба, както и да подпомага западните ни съседи в сложните предприсъединителни преговори по Глава „Енергетика“, подчерта председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Председателят Марко Бислимоски подчерта, че опитът на българския регулатор ще даде възможност на Комисията за енергийно регулиране на Република Македония да изпълни европейските изисквания за хармонизиране на регулаторната рамка и да участва активно в работата на европейските регулаторни органи, където е със статут на наблюдател.

Ръководствата на двата национални регулатора обмениха информация и по широк кръг въпроси от взаимен интерес в областта на ценообразуването на енергийните и ВиК услугите, разширяването на електроенергийната и газовата свързаност в региона на Балканите, ролята на енергийната ефективност и др. Подчертана беше общата позиция, че двата национални регулатора имат основна роля за насърчаването на конкуренцията в енергийния сектор на страните. В същото време те ще оказват цялостна подкрепа за разширяване свързаността на енергийните пазари на България и Македония като стъпка към създаване на регионални пазари на електроенергия и природен газ. В тази насока беше изразено удовлетворение от хода на проекта за обединяване на борсовите електроенергийни пазари на двете страни в сегмента „ден напред“ и активното изграждане на междусистемни газови връзки в региона, с което се откриват нови перспективи за алтернативни източници и доставки на конкурентни цени. Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта, че българският регулатор поставя като водеща тема за дискусии в рамките на своето председателство на новоучредения Балкански Консултативен форум ускореното изграждане на газова свързаност в региона и в перспектива - създаването на регионален пазар на природен газ. Целта е всяка страна да разполага с поне три входни точки за доставки, което ще стимулира конкуренцията и ще доведе до пазарни цени.

От страна на българския енергиен и воден регулатор в срещата участваха  членовете на Комисията Александър Йорданов, Пенка Трендафилова, Георги Златев,  Димитър Кочков и директорът на дирекция „Електроенергетика и Топлоенергетика“ Пламен Младеновски.