Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕ НА „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ” ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


29.10.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание за разглеждане на доклад на работната група във връзка със подадено заявление  на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа енергия.  В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на Комисията. В заседанието участваха изпълнителният директор Емил Христов и други представители на дружеството-заявител. 

В доклада на работната група се посочва, че заявлението на ТЕЦ–Бобов дол” ЕАД  е свързано с искане за изменение на съществуващата лицензия за „производство на електрическа енергия“, като към нея бъде включена и дейността „производство на топлинна енергия“. В обосновката си дружеството е посочило наличието на свободен топлинен ресурс и стремежа за повишаване ефективността на работа на централата.  До момента „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД подава топлинна енергия само за собствени нужди. Поради проявен  интерес от страна на външни фирми да бъдат захранвани с топлинна енергия с гореща вода дружеството е в преддоговорни отношения с фирма „М ТЕХНИК” ЕООД  за подаване на топлинна енергия към четири нейни обекта, което налага обособяването на топлофикационна част в технологичната схема на ТЕЦ-а. По този начин оползотворяването на топлинната енергия от клиенти на дружеството ще има благоприятно отражение за повишаване ефективността на използване на първичния енергиен ресурс и за намаляване на отделените въглеродни емисии, се посочва в доклада на работната група. Заявителят е представил и проект на Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, които след одобряването им от КЕВР да станат приложение към лицензията. Според експертите от работната група проектът на Общи условия  е съобразен с разпоредбите в Закона за енергетиката и в подзаконовата нормативна уредба, в които се урежда продажбата на топлинна енергия за небитови нужди от производител на пряко присъединени клиенти на топлинна енергия. Заявителят е представил и проект на „Правила за работа с потребителите на енергийни услуги“ за процедурите за работа с потребители, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и искания, форма на данните за потреблението и др. „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД е подал и заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, тъй като лицензионната дейност „производство на електрическа и топлинна енергия” се осъществява по цени, подлежащи на регулиране съгласно ЗЕ. По подаденото заявление Комисията ще се произнесе с отделно решение.

На откритото заседание  изпълнителният директор на топлофикационното дружество Емил Христов заяви, че приема изводите в доклада на работната група. КЕВР ще вземе окончателно решение по внесеното заявление за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа енергия на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД на закрито заседание на 30.10.2018 г.