Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА НОВА ЛИЦЕНЗИЯ НА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ


18.10.2018

КЕВР обсъди и доклад относно внесения от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД  бизнес план за периода 2018-2029 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание за обсъждане на доклад на работната група във връзка със  заявление на „EВН България Топлофикация“ ЕАД за прекратяване на лицензия за производство на топлинна енергия и лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, както и за издаване на нова лицензия за производство електрическа и топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. В откритото заседание участваха упълномощените представители на дружеството Иван Иванов и Явор Николов.

Искането на „EВН България Топлофикация“ ЕАД, гр.Пловдив за прекратяване на лицензиите за производство на топлинна енергия и за производство на електрическа и топлинна енергия е на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЕ. Мотивът за прекратяването е искането на дружеството за издаване на нова лицензия за „производство на електрическа и топлинна енергия“, която обединява дейностите на досегашните лицензии в двата енергийни обекта - ТЕЦ „Пловдив Север“ и ОЦ „Пловдив Юг“, се посочва в доклада на работната група. По този начин „EВН България Топлофикация“ ЕАД ще получи една обща производствена лицензия, отговаряща на действащите към момента законови и подзаконови нормативни условия. Заявителят „EВН България Топлофикация“ ЕАД е потвърдил, че  ще продължи да осъществява дейността по „производство на електрическа и топлинна енергия“, като предвижда и изграждането на нови водогрейни котли.  Във връзка със строителството на новите енергийни обекти дружеството е приложило подробен график със срокове на строителство, в който е планирано изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията да стане до края на м. ноември 2019 г., става ясно от доклада на работната група. „EВН България Топлофикация“ ЕАД представи в КЕВР и необходимите документи относно заем за финансирането на новите енергийни мощности в размер до 8,5 млн. евро, със срок на погасяване от 10 години. Заместващите мощности за производство на топлинна енергия ще бъдат горивни инсталации от съвременен тип и ще бъдат интегрирани към съществуващата материална база на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД на площадките на ТЕЦ „Пловдив Север“ и ОЦ „Пловдив Юг“. С тях  ще се подобрят технико-икономическите и екологични показатели и ще бъдат покривани върхови товари при необходимост от по-големи топлинни мощности в топлопреносната мрежа. С това дружеството ще гарантира непрекъснато и сигурно снабдяване на клиентите с топлинна енергия.

Комисията проведе и второ открито заседание, на което беше обсъден доклад на работната група във връзка със заявление на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за утвърждаване на бизнес план на дружеството за периода 2018-2029 г. Актуализацията на досегашния бизнес план беше изискана от Комисията на основание чл. 18, ал. 3, т. 7 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката във връзка с изграждането на енергийни обекти от дружеството и издаването на разрешение за сключване на договор за заем, се посочва в доклада на работната група. В представения бизнес план са включени и финансов модел за калкулация на рентабилността на инвестицията в нови заместващи мощности за производство на гореща вода на територията на ОЦ „Пловдив Юг“ и ТЕЦ „Пловдив Север“, както и данни за планираните инвестиции за периода, разходите за производствената,  ремонтната и социална програма на дружеството, прогнозни данни за структура на капитала, приходи и разходи, възвращаемост на капитала, годишни парични потоци, продажби, цени. Бизнес планът е обвързан с графика на строителството на заместващите енергийни мощности, като е планирано изграждането и въвеждането в експлоатация на заместващите съоръжения на площадките на ОЦ „Пловдив Юг“ и ТЕЦ „Пловдив Север“ да се извърши до края на м. ноември 2019 г. Производствената програма е разработена на база на анализи на  тенденциите през последните години, прогнозите за потреблението по видове потребители, очакваните технологични разходи по преноса на топлинна енергия във връзка с отчетената температура на въздуха за гр. Пловдив.

На откритите заседания представителите на „EВН България Топлофикация“ ЕАД  Иван Иванов и Явор Николов заявиха, че приемат изводите в докладите на работните групи и благодариха за оказаното от експертите на Комисията съдействие. Те подчертаха, че изграждането на новите заместващи енергийни мощности ще допринесе за ефективното и устойчиво развитие на топлофикационното дружество и за предоставянето на качествени услуги на потребителите.

Окончателните решения по заявленията на „EВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив за прекратяване на лицензии и издаване на нова лицензия и за утвърждаване на актуализирания бизнес план за периода 2018-2029 г. ще бъдат взети от Комисията на закрити заседания на 31.10.2018 г. Откритите заседания и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.