Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЦЕНИ НА „ВИК-КРЕСНА“ ЕООД ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.


17.10.2018

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което бяха обсъдени доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление на „ВиК- Кресна“ ЕООД, гр. Кресна за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът за решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участваха управителят на водното дружество Йордан Лазаров и главният счетоводител Иван Спасов.

След внасянето на 11.08.2016 г. на бизнес плана и заявлението за цени от „ВиК- Кресна“ ЕООД, гр. Кресна КЕВР със свое решение от 26.07.2017 г., на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от ЗЕ и чл. 5 от ЗРВКУ, преустанови административното производство, до отпадане на основанията за неговото спиране. Причината за това е установеното висящо административно производство между МРРБ, Община Кресна и Областна администрация-Благоевград във връзка изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла на § 9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ.

След постановяване на Решението на КЕВР за спиране на административното производство, „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна депозира в Комисията документи, доказващи отпадане на основанието за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес плана на дружеството. Представен беше окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Кресна, съгласно който всички ВиК системи и съоръжения на територията на община Кресна са публична общинска собственост. Водното дружество внесе и списък на активите публична общинска собственост на територията на община Кресна, както и решение на Общински съвет - Кресна и договор между община Кресна и „ВиК-Кресна“ ЕООД за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията. С писмо на МРРБ от 15.06.2018 г. в Комисията беше представен окончателния протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Кресна.

След постъпване на тези документи КЕВР установи, че не съществуват пречки за възобновяване на административното производство по одобряване на бизнес план и цени на „ВиК-Кресна“ ЕООД и на 06.08.2018 г. дружеството представи за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Съгласно параметрите на бизнес плана, през периода дружеството предвижда инвестиции в публични активи за близо 142 хил. лв., а в собствени активи – 33 хил.лв, които надхвърлят задължителния размер по договор като обща сума и суми за регулираните услуги. На заседание на 17.09.2018 г Общинският съвет-Кресна е одобрил Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК-Кресна” ЕООД за периода 2017-2021 г. и е удостоверил, че предложената инвестиционна програма съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж. и на дългосрочните инвестиционни програми към тях.

След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на „ВиК- Кресна“ ЕООД и след прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на работната група се предлага комплексната цена на ВиК услугите /доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води/ за битовите клиенти и приравнените към тях за 2018 г. да бъде в размер на 0,804 лв./куб.м. с ДДС. В сравнение с непроменената от 2007 г. цена на услугите на дружеството в размер на 0,588 лв./куб.м. с ДДС, се предвижда увеличение с 36,7 % за услугите - доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води. Предлаганата нова цена за битовите потребители е под нивото на определената за 2018 г. социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 5,03 лв./куб. м. КЕВР ежегодно ще проверява всички ВиК оператори за изпълнението на бизнес плановете им и в края на третата година ще извършва подробен регулаторен преглед. В него ще бъде оценено изпълнението на всички заявени показатели и при констатирано неизпълнение на програмите за инвестиции Комисията незабавно ще променя цените на ВиК услугите и ще ги намалява.

На откритото заседание управителят на „ВиК- Кресна“ ЕООД Йордан Лазаров заяви, че дружеството приема изводите в доклада на работната група за новия бизнес план и за цени на услугите. Подчертано беше, че промяната на цените е необходима, тъй като сегашните цени на услугите от 2007 г. не покриват нарасналите разходи на дружеството.

След откритото заседание Комисията проведе обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК- Кресна“ ЕООД и за утвърждаване на цената на предоставяните от дружеството ВиК услуги. В съответствие с нормативните изисквания Комисията предварително изпрати покани за участие до МРРБ, Омбудсмана, браншови и синдикални организации и общинското ръководство на гр. Кресна, но техни представители не присъстваха на общественото обсъждане.

Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на ВиК услугите на „ВиК- Кресна“ ЕООД ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 7.11.2018 г. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.