Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН НА „ВИК-КРЕСНА” ЕООД, ГР. КРЕСНА И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ НА „ВИК-КРЕСНА” ЕООД, ГР. КРЕСНА


11.10.2018

На 17.10.2018 г. от 10.10 ч.в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общински съвет, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна е публикуван на интернет страницата на КЕВР.