Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № 2 ОТ 19.03.2013 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ


04.10.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. В съответствие с изискванията за прозрачност на дейността на държавните институции, докладът на работната група и проектът на  нормативен акт бяха предварително публикувани на интернет страницата  на КЕВР, а заседанието беше излъчено онлайн на сайта на регулатора. В общественото обсъждане участваха представители на заинтересовани страни – дружества и организации : „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българската газова асоциация, „Овергаз Мрежи“. На заседанието присъства и представител на Омбудсмана, който не изрази становище по проекта. 

Предложените изменения и допълнения в Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ са внесени в Комисията от „Булгаргаз“ ЕАД. Целта на промените е постигането на по-ясна регламентация и оптимизиране на реда и условията, при които ще се осъществява занапред регулирането на цените на обществения доставчик в сектор „Природен газ”, се посочва в доклада на работната група. С проекта се постига прецизиране на елементите, които формират разликата между прогнозните и отчетните разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносните мрежи от предходен ценови период, с оглед точно описание на начина на изчисляване на тази разлика и осигуряване на непротиворечивото прилагане на този начин. Предложената нова формула за определяне на разликата предвижда прогнозните разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносните мрежи да се изчисляват като произведение от отчетните количества природен газ в енергийни единици за вътрешния пазар и цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи.  Отчетните разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносните мрежи ще бъдат изчислявани като сума от разходите за доставени количества природен газ, съответно от внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия и от запаси природен газ с цел продажба. Създава се и нормативен текст, в който се уточнява, че при изчисляване на отчетните разходи се прилага коефициент за преобразуване в енергийни единици, определен въз основа на среднопретеглената горна граница на топлина на изгаряне на природния газ по месеци за съответното тримесечие въз основа на данни на оператора на газопреносните мрежи“.

Сред другите предложения в проекта за изменение и допълнение на  Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е и промяната по отношение на мерните единици. Цената на природния газ вече ще бъде утвърждавана само в енергийни единици – в лева за MWh, а не в обемни единици – в лева за кубични метри. По този начин националната ни нормативна уредба се синхронизира с европейското законодателство за сектор „Природен газ“, където са приложими единствено енергийни единици.   

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат  да депозират писмени становища, като по тях работната група на КЕВР ще се произнесе с мотиви за приемане или за отхвърляне. Окончателно решение по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ Комисията ще приеме на закрито заседание на 8.11.2018 г.