Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЦЕНИ НА „В и К”-ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.


03.10.2018

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което бяха обсъдени доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът за решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва управителят на водното дружество Митко Спасов.

След внасянето на 30.06.2016 г. на бизнес плана и заявлението за цени от  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.  Плевен, изменени с последващи заявления  от 31.08.2016 г. и 06.12.2016 г., КЕВР със свое решение от 9.05.2017 г., на основание  чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от ЗРВКУ, преустанови административното производство, до отпадане на основанията за неговото спиране. Причината за спирането бяха констатираните неясноти относно процесите на окрупняване на обособената територия на дружеството и промяната на нейните граници с включването на община Кнежа. Като друго основание КЕВР отчете неприключилата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с бенефициент МРРБ, която включва  подготовка на анекс/си към подписания договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията между Асоциацията по ВиК-Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.  Плевен.

Административното производство по разглеждане на бизнес плана и на заявлението за цени на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Плевен беше  възобновено, след като отпаднаха основанията за неговото спиране. На 15.06.2018 г. МРРБ представи в Комисията копия от окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, включително за територията на община Кнежа. Съгласно представената информация, окончателният протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК мрежи между държавата и община Кнежа е подписан от кмета на община Кнежа и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. декември 2017 г. В Комисията бяха представени и документи, които сочат, че на 10.09.2018 г. между АВиК-Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Плевен  е сключено Допълнително споразумение към договора от 7.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. В него се предвижда ВиК операторът да започне 01.01.2019 г. да предоставя ВиК услуги на територията на община Кнежа. Същевременно на 9.08.2018 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.  Плевен  внесе в КЕВР изменен бизнес план и ново ценово заявление, в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Кнежа в АВиК – Плевен.

Съгласно параметрите на бизнес плана, през периода 2017-2021 г. дружеството предвижда инвестиции в публични активи за близо 8,215 млн. лв., а в собствени активи –3,022 млн.лв. Предложените инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума и суми за регулираните услуги.

След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен и след прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на работната група се предлага комплексната цена на ВиК услугите за битовите клиенти и приравнените към тях за 2018 г. да бъде в размер на 2,730 лв./куб.м. с ДДС. В сравнение с действащата през 2016 г. цена в размер на 2,292 лв./куб.м. с ДДС, предвижданото увеличение е 19 % за трите вида услуги - доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Предлаганата нова единна цена за битовите потребители е под нивото на определената за 2018 г. социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 5,12 лв./куб. м. КЕВР ежегодно ще проверява всички ВиК оператори за изпълнението на бизнес плановете им и в края на третата година ще извършва подробен регулаторен преглед. В него ще бъде оценено изпълнението на всички заявени показатели и при констатирано неизпълнение на програмите за инвестиции Комисията незабавно ще променя цените на ВиК услугите и ще ги намалява.

На откритото заседание управителят на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.  Плевен Митко Спасов заяви, че дружеството приема изводите в доклада на работната група за новия бизнес план и за цени на услугите.

След откритото заседание Комисията проведе обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.  Плевен и за утвърждаване на цената на предоставяните от дружеството ВиК услуги.  Зам.-председателят на Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ Красимир Богоев подкрепи изготвения бизнес план на водното дружество като подчерта, че той е балансиран и отговаря на законовите изисквания и на препоръките на Комисията. Според него планираните инвестиции ще позволят да бъдат постигнати заложените цели в показателите за качество на услугите, а предлаганите цени са под прага на социалната поносимост. В същото време той посочи, че се предвижда нисък годишен ръст от 4 на сто за възнаграждения на работещите в дружеството,което не допринася за кадровата стабилност. Представителят на Омбудсмана Боряна Джунева постави въпроса дали водното дружество е обсъдило с потребителите предвижданото увеличение от 19% на цените на услугите и изрази становището, че методиката за изчисляване на размера на социалната поносимост на цените за областта не отговаря на действителните доходи на населението. В отговор Митко Спасов информира, че дружеството е провело многобройни срещи за обсъждане на цените и обявяването им е направено в съответствие с нормативните изисквания.

Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.  Плевен ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 25.10.2018 г. Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.