Новини

КЕВР УТВЪРДИ ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ЦЕНИ ОТ 1 ОКТОМВРИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНО КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО


01.10.2018

Регулаторът не предвижда промяна в цените на електроенергията от 1 октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране обяви решението си за окончателните цени на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическата енергия и топлинна енергия, във връзка с изменение на цените на природния газ от 1 октомври 2018 г. Новите цени на услугите бяха съобщени от председателя на регулатора доц. Иван Иванов на брифинг след приключване на закритото заседание на регулатора. В съответствие с утвърдената законова процедура, преди приемането на окончателното решение, регулаторът проведе открито заседание с участието на заинтересовани страни, на които те изразиха становища по предварително публикувания доклад на работната група.

С решението на Комисията цената на топлинните услуги за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД се увеличава  със 7,97%, за потребителите в Пловдив - с 8,57 %, в Плевен - с 4,66%, в Бургас – с 4,88%, във Варна – с 2,28%, във Велико Търново – с 4,39%, във Враца – с 6,32 %, в Разград – с 5,35%.  За потребителите в Русе, Перник, Сливен и Габрово промяна в действащите цени няма, тъй като топлофикациите в тези градове ползват като първично гориво въглища, а не природен газ.

Основната причина за увеличението на цените на топлофикационните услуги на дружествата, ползващи природен газ като първично гориво, е повишената доставна цена на природния газ съгласно договора с „Газпром Експорт“ в резултат на рязко повишената цена на петрола и на алтернативните горива на световните пазари от началото на годината, както и промяната в курса на щатския долар спрямо лева.

Няма да има промяна в сегашните цени на електроенергията от 1 октомври 2018 г.   След извършен анализ КЕВР отчете наличието на допълнителни средства, събрани от Фонда "Сигурност на енергийната система", с които се запазва в сегашния й размер цената „задължение към обществото“.

„Основният аргумент за повишаването на цената на топлинната енергия е увеличението на цената на природния газ от 1 октомври с 13,89 на сто. Един от основните ценообразуващи фактори, по които се изчислява цената на синьото гориво, е петролът тип BRENT, който само за последната една година е повишил цената си с 43,76 на сто. За този период курсът на щатския долар спрямо лева също е увеличен - с 1,99 процента, а той е другият основен ценообразуващ фактор“, подчерта на брифинга председателят на КЕВР Иван Иванов. Той заяви, че в резултат на провежданата през последните три години политика, регулаторът постепенно е премахнал порочните практики на кръстосано субсидиране между цената на топлинната и на високоефективната енергия, което е справедлива мярка по отношение на населението, ползващо електроенергия за отопление. Председателят на КЕВР отново подчерта необходимостта от прилагане на мерки от страна държавата за подпомагане на енергийно бедните потребители. „При промяна на ценообразуващи елементи цените на услугите трябва да бъдат определяни въз основа на тяхната реална стойност. Нормалната практика е те да бъдат заплащани по действителната им цена, като същевременно хората, които са във финансово затруднение да получават подкрепа от държавата чрез системата за социално подпомагане. В това отношение българските институции и ЕК изготвиха модел за защита на енергийно уязвимите потребители, с критерии, обхват и конкретни финансови и нефинансови мерки, които изискват допълнителен бюджет от 50 милиона лв. годишно“, заяви той.

Като основни фактори за постигане на по-добри цени на доставяния у нас   природен газ, доц. Иванов посочи започналите преговори между „Булгаргаз“ и „Газпром“ за изменение на сегашния договор, както и намеренията на Румъния от следващата година да започне износ на природен газ от находищата си в шелфа на Черно море. Налице е реална възможност страната да внася румънски природен газ по междусистемната връзка между България и Румъния, след като румънският оператор „Трансгаз" е поел ангажимент пред ЕК да уеднакви транзитните такси и да предостави максимален капацитет за износ на природен газ за България и Унгария, поясни Иван Иванов. „Трансгаз" е задължен да осигури възможност за износ на 1,5 млрд куб. м. румънски газ по междусистемния газопровод „Гюргево-Русе“ като Румъния е декларирала пред Брюксел, че до 1 юли 2019 г. ще пусне в експлоатация газокомпресорната станция, позволяваща транспортирането му към България. Същевременно, считано от 31 декември 2019 г. „Трансгаз" е поела и ангажимент да гарантира капацитет 1.8 млрд. куб/м между Румъния и България за румънски износ на природен газ по суша към България чрез връзката между румънската национално-преносна система и международния преносен газопровод. Минималната цена за резервиране на капацитета в точките на междусистемно свързване с България ще бъде равна на референтната цена за резервиране на капацитет на територията на Румъния. „Тези гарантирани капацитети създават реална възможност доставяния от Румъния природен газ да надхвърли годишно потребяваните от България  количества, доставяни почти изцяло от „Газпром Експорт", каза председателят на КЕВР. Според него третият фактор, който допринася за диверсификация на източниците на природен газ, е доизграждането на газовата инфраструктурата на Балканите. Това ще позволи в условия на реална конкуренция България да получава синьо гориво от различни източници, което ще донесе несъмнени ползи на потребителите в региона. По мнението на доц. Иванов важна роля в това отношение има новосъздаденият по инициатива на КЕВР Консултативен форум на регулаторите от Балканите, чиято приоритетна задача в краткосрочен план е изработването на пътна карта за либерализация на търговията с природен газ в Балканския регион, доизграждането на инфраструктурата и създаването на регионална газова борса.

Решението на КЕВР за цените на услугите в сектор „Топлоенергетика“ от 1 октомври 2018 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.