Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ЗА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА И ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ОТ 01.10.2018 г.


26.09.2018

Не се предвижда промяна в цените на електроенергията от 1 октомври

На открито заседание КЕВР обсъди доклад на работната група относно изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2018 г. В съответствие с нормативните изисквания за публичност и прозрачност докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на Комисията. В заседанието участваха представители на „Топлофикация София“, ЕВН България Топлофикация“, „Топлофикация-Плевен“, „Топлофикация- Враца“ и „Топлофикация Велико Търново“. Становища по предложените цени на топлинната енергия изложиха Омбудсмана на Република България и представители на граждански организации.

В доклада на работната група се посочва, че съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, в случай че е налице изменение на цените на природния газ и съответно - изменение на утвърдените ценообразуващи елементи, Комисията може да измени цените, по които производителите продават топлинна енергия на топлопреносното предприятие и на пряко присъединени клиенти, както и цените, по които топлопреносните предприятия продават топлинна енергия на клиентите. Според регулатора увеличението на цената на природния газ за IV тримесечие на 2018 г. ще доведе до съществено увеличение на производствените разходи на дружествата. Същевременно изменението на цените на природния газ, което води до изменение на утвърдените ценообразуващи елементи, следва да намери отражение в преференциалните цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и в ежегодно определяните премии за електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW.

След прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на работната група се предлагат нови пределни цени на топлофикационните услуги, считано от 1 октомври 2018 г. За клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД цената на топлинните услуги се планира да бъде увеличена със 7,97%, за потребителите в Пловдив - с 8,57 %, в Плевен - с 4,66%, в Бургас – с 4,88%, във Варна – с 2,28%, във Велико Търново – с 4,39%, във Враца – с 6,32 %, в Разград – с 5,35%. За потребителите на услугата в Русе, Перник, Сливен и Габрово промяна в досегашната цена няма да има, тъй като топлофикациите в тези градове работят на въглища, а не на природен газ.

На откритото заседание представители на топлофикационните дружества заявиха, че предложените от Комисията цени на топлинната енергия са обосновани предвид планираното повишаване цената на природния газ от 1 октомври т.г. От страна на „ЕВН България Топлофикация“ беше изразено несъгласие с начина, по който е определена регулаторната база на активите на дружеството, а според представителя на „Топлофикация Плевен“ увеличената цена на природния газ ще доведе до намаляване на приходите на дружеството с 300 хиляди лв. Омбудсманът Мая Манолова заяви, че в доклада не се съдържат достатъчно мотиви за предлаганите нови цени и посочи, че когато природният газ е поевтинявал, регулаторът не е намалявал цените на топлинната енергия. Поставен беше и въпросът защо през 2015 г., когато цената на природния газ е била сходна със сегашната, цената на топлинната енергия в София е била с близо 20 на сто по-ниска.

„Предлаганата сега цена на парното и топлата вода в София е по-висока в сравнение с 2015 г., тъй като от 2015 г. до 2018 г. „Топлофикация – София“ е направила значителни разходи за модернизация и е подменила турбини на обща стойност 60 млн. лева. Това са инвестиционни разходи, които не могат да не бъдат признати, защото с тях се подсигурява подаването на топлоенергия на потребителите", коментира председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Той припомни също, че до 2015 г. хората са заплащали т. нар. "данък социално спокойствие" и при повишаването на цената на природния газ цената на топлинната енергия в големите градове е била изкуствено задържана. Това обаче е ставало за сметка на цената за електроенергията, заплащана от цялото население и от бизнеса. Според председателя на КЕВР това е изключително несправедливо и регулаторът е преустановил подобни порочни практики. Той поясни също, че в разходите на „Топлофикация София“ КЕВР вече отчита и плащанията на дружеството за закупуване на квоти за въглеродни емисии, които през 2017 г. са на стойност 12 млн. лв. През 2015 г. дружеството не е имало разходи за квоти за въглеродни емисии. „Всички тези разходи – за модернизация и за квоти за емисии, няма как да не бъдат признати от енергийния регулатор като ценообразуващи елементи и поради това намират отражение в определяните цени на топлофикационните услуги на дружеството“, подчерта доц. Иван Иванов.

КЕВР не предвижда увеличение на цената на електроенергията от 1 октомври т.г., стана ясно на проведеното второ открито заседание, на което беше обсъден доклад на работната група за цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2018 г. В резултат на извършения анализ КЕВР е отчела наличието на допълнителни средства, събрани от Фонда "Сигурност на енергийната система", с които става възможно да бъде запазена в сегашния й размер цената „задължение към обществото“. На заседанието председателят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ Диан Червенкондев заяви, че подкрепя анализа в доклада и Фондът ще продължи да изпълнява основната си функция на стълб за финансовата стабилност на енергийната система.

Окончателните решения на КЕВР за пределните цени в сектор „Топлоенергетика“ през ІV-то тримесечие и за цената на електрическата енергия за регулирания пазар ще бъдат взети на закрити заседания на регулатора на 1.10.2018 г.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, откритите заседания бяха излъчени онлайн на страницата на регулатора.