Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ІV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.


25.09.2018

Регулаторът не предвижда промяна в досегашните цени на електроенергията след 1.10.2018 г.

На открито заседание КЕВР в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад на работната група във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за ІV-то тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. От страна на вносителя на заявлението "Булгаргаз" ЕАД, в заседанието участваха Иван Иванов - началник управление „Лицензионна дейност“, както и експерти на дружеството. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а откритото заседание беше излъчено онлайн.

При определяне на цената на природния газ КЕВР прилага изцяло съществуващата методика, залегнала в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром  экспорт". Формулата отчита движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, както и промените в курса на щатския долар. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Цената на природния газ за четвърто тримесечие на 2018 г., да бъде в размер на 456,65 лв./1000 нм3 или 43,28 лв./MWh (без акциз и ДДС), се посочва в доклада на работната група, изготвен въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел. Предлаганата от енергийния регулатор цена на природния газ за ІV-то тримесечие на 2018 г. е с 13,89% по-висока от досегашната цена за ІІІ-то тримесечие на 2018 г. След извършени анализи на икономическата обосновка в заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД и при отчитане на настъпила промяна в ценообразуващите фактори, работната група приема за обосновано искането на дружеството за промяна на цената на природния газ в този размер, се посочва в доклада.   

Предложената в доклада на работната група цена от 456,65 лв./1000 нм3 или 43,28 лв./MWh (без акциз и ДДС) за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включва компонента за услугата „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 6,17 лв./1000 нм3. В годишен аспект компонентата остава в размер до 2,5 на сто, което е в съответствие с допустимия й размер по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ. В цената е включена и компонентата "задължение към обществото" по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 1,40 лв./1000 нм3, която покрива разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации съгласно Регламент на ЕС № 994/2010. В предлаганата цена на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

На откритото заседание представителите на „Булгаргаз“ ЕАД посочиха, че изводите в доклада на работната група на КЕВР са обосновани и цената на природния газ е изчислена при стриктно спазване на нормативните изисквания и на договора с доставчика. В изказването си Омбудсманът Мая Манолова заяви, че е необходимо докладът да съдържа по-изчерпателна обосновка в цифри за факторите, налагащи увеличение на цената на природния газ с посочените 13,89 %. В отговор председателят на КЕВР предложи експерти на Омбудсмана да посетят Комисията, където на място да се запознаят с направените изчисления от експертите на работната група.

„За битовите и бизнес потребителите реалното повишение на цената за ползване на природен газ от 1-ви октомври ще бъде с не повече от 8%, тъй като останалите компоненти, формиращи цената на услугата - цена за достъп, пренос, разпределение и снабдяване, не се променят“, заяви след откритото заседание председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. По отношение на направените възражения от Омбудсмана той изтъкна, че цената на природния газ  е изчислена от страна на заявителя и от експерти на КЕВР в пълно съответствие с изискванията на нормативната уредба.

„КЕВР не предвижда промяна в досегашните цени на електроенергията за регулиран пазар, тъй като регулаторът използва наличието на излишък от събраните средства във Фонда „Сигурност на електроенергийната система“. Със запазването на цената на електроенергията КЕВР допринася за противодействие на нарастването на инфлацията“, изтъкна доц.Иван Иванов.

Окончателно решение на регулатора за утвърждаване на цени на природния газ за ІV-то тримесечие ще бъде взето на закрито заседание на 28.09.2018 г.