Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕСЕТГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2018-2027 г.


05.07.2018


Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на заявлението на "Булгартрансгаз" ЕАД за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите за периода 2018-2027 г. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. В общественото обсъждане участваха заместник-изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Камен Манев и представители на дружеството, както и Константин Делисивков, изпълнителен директор на Българската Федерация на индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/. 

С Решения на КЕВР от 22.06.2015 г. и от 05.11.2015 г. "Булгартрансгаз" ЕАД е сертифициран за независим преносен оператор на газопреносната система на България. Съгласно Закона за енергетиката, Комисията одобрява Десетгодишен план, наблюдава и контролира изпълнението му в съответствие с нормативната уредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите на газопреносни системи на територията на ЕС е предвидено в чл. 22 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година. Националните планове за развитие на мрежата са важен елемент в Регионалните инвестиционни планове за развитие на мрежата (GRIPs), както и в Общностния план за развитие на мрежата в ЕС, изготвян от Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG).

До една година предстои да приключи подготовката на проекта за разширяването на газохранилището в Чирен. Всички изпълнени действия досега по този проект са свързани с модернизацията на хранилището, сключен е договор за извършване на 3D сеизмични проучвания, които ще покажат какво е необходимо за удвояването на капацитета на газовото хранилище, информира по време на обсъждането заместник-изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Камен Манев. Той посочи, че като проект от общностно значение изграждането на газов хъб също е част от плановете за развитие на дружеството през следващите 10 години. Сред основните цели на Десетгодишния план за развитието и модернизацията на съществуващата газопреносна мрежа Камен Манев открои създаването на конкурентен газов пазар у нас, разширяването на капацитета за съхранение на природен газ, утвърждаване ролята на България като основен газоразпределителен център в региона, развитието на междусистемната свързаност със съседните държави, гарантирането на газовите доставки.   

Според БФИЕК е необходимо "Булгартрансгаз" ЕАД да извърши анализ доколко капацитетът на съоръженията ще бъде максимално запълнен, тъй като от това ще зависи цената на услугата. Константин Делисивков изтъкна, че за бизнеса е от особено значение и разширяването на възможностите за търговия с природен газ със съседните страни - Румъния и Гърция.

Комисията проведе и три открити заседания, на които бяха обсъдени доклади на работните групи по заявления на енергийни дружества : „Солвей Соди“ АД - за изменение/допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, Армако Енерджи“ ЕАД и „Стомана Индъстри“ АД - за издаване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“. На заседанията представителите на  дружествата заявиха, че изцяло подкрепят констатациите и изводите в докладите на експертите.

Решение във връзка със заявленията на трите енергийни дружества за издаване и изменения на лицензии регулаторът ще вземе на закрито заседание на 18.07.2018 г. Окончателно решение по заявлението на "Булгартрансгаз" ЕАД за одобряване на Десетгодишния план за развитие на мрежите за периода 2018-2027 г. Комисията ще приеме на закрито заседание на 25.07.2018 г.

Откритите заседания и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.