Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ДОКЛАД И ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ” ООД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.


19.06.2018

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което бяха обсъдени доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът за решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва управителят на ВиК дружеството Димитър Владов.

В съответствие с измененията в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, през новия регулаторен период 2017-2021 г. всички ВиК оператори вече ще прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия. След като на 30.06.2016 г. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново внесе в КЕВР своя бизнес план, на 30.05.2017 г. дружеството е представило в Комисията изменение и допълнение на бизнес плана и на заявлението за цени на ВиК услуги. След проведено на 19.06.2017 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, на 3.07.2017 г. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД представи в Комисията окончателен изменен бизнес план и ново ценово заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Свищов в АВиК – Велико Търново. На проведено на 04.07.2017 г. заседание на Общото събрание на АВиК – Велико Търново за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, в който е отразена настъпилата промяна в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Свищов, предвидените в дневния ред точки не са гласувани поради факта, че председателят на АВиК не е получил мандат от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Впоследствие МРРБ е информирало КЕВР, че не е даден мандат на областния управител на област Велико Търново за съгласуване на бизнес плана поради открити съществени пропуски и неточности в представения бизнес план и неизпълнение на всички необходими дейности от технически и правен аспект, касаещи договорните отношения между Асоциацията и ВиК оператора.

На проведено на 15.05.2018 г. общо събрание областната АВиК е съгласувала проектът на бизнес план на дружеството. С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж., и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях. ВиК операторът е информирал КЕВР за взетото решение на АВиК като изрично е посочил, че в така съгласувания бизнес план няма изменения спрямо представените на 03.07.2018 г. в КЕВР бизнес план и ценово заявление.

Съгласно параметрите на бизнес плана през периода 2017-2021 г. дружеството предвижда инвестиции в публични активи за близо 12,3 млн. лв., а в собствени активи – над 1,5 млн. лв. Предложените инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума и суми за и суми за регулираните услуги.

След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана и след прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на работната група се предлага комплексната цена на ВиК услугите за битовите клиенти и приравнените към тях за 2018 г. да бъде в размер на 2,448 лв./куб.м. с ДДС. В сравнение с действащата цена увеличението е с близо 2,5% за трите вида услуги - доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. За потребителите, които ползват услугата доставяне на вода от друг ВиК оператор комплексната цена на услугите се променя от 0,758 лв./куб. м на 0,793 лв. на куб. м. Предлаганата нова единна цена за битовите потребители е под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 4,706 лв./куб. м. за 2018 г. КЕВР ежегодно ще проверява всички ВиК операторите за изпълнението на бизнес плановете и в края на третата година ще извършва отделно подробен регулаторен преглед. В него регулаторът ще оцени изпълнението на всички заявени показатели и при констатирано неизпълнение на програмите за инвестиции незабавно ще променя цените на ВиК услугите и ще ги намалява.

На откритото заседание управителят на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново Димитър Владов заяви, че дружеството приема изводите в доклада на работната група за новия бизнес план и предложението за цени на услугите. Изразена беше благодарност към експертите на Комисията за оказаното от тях съдействие и направените препоръки при преработването на бизнес плана с цел неговото съответствие на новата регулаторна рамка.

След откритото заседание беше проведено обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново и за утвърждаване на цена на ВиК услуги. За участие в обсъждането Комисията предварително отправи покани към заинтересовани страни по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – институции, браншови, синдикални организации и др. От тях в обсъждането участваха представители на Омбудсмана, на Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ и на Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ "Подкрепа“.

Зам.-председателят на Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ Красимир Богоев подкрепи изготвения бизнес план като счита, че той отговаря на законовите изисквания и на препоръките на Комисията. Според него планираните инвестиции са значителни и с тях ще бъдат постигнати заложените цели в показателите за качество на услугите, а предлаганите цени са значително под прага на социалната поносимост. Като недостатъчни той определи заложените средства за възнаграждения на персонала, които не допринасят за кадровата стабилност на дружеството. От Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ "Подкрепа“ също заявиха подкрепа на бизнес плана и подчертаха, че предложеното повишение на цените на ВиК услугите е символично.

В отговор на изразените на обсъждането становища, ръководителят на работната група на КЕВР и директор на Дирекция „ВиК услуги“ Ивайло Касчиев подчерта, че „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново е първото дружество, което е извършило реално окрупняване на територията след взети решения на Общинския съвет Свищов и АВиК Велико Търново. В последствие публичните ВиК активи на територията на община Свищов реално са предоставени на ВиК оператора за стопанисване и експлоатация, а общинското ВиК дружество е преобразувано и вече не извършва дейност като ВиК оператор. Той поясни, че обсъждането на бизнес плана на дружество се провежда през юни 2018 г. поради факта, че едва сега АВиК Велико Търново е взела решение да съгласува бизнес плана.

Комисията проведе и друго открито заседание, на което бяха обсъдени доклад и проект на решение относно Заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. Представителят на дружеството Росен Караджов заяви, че подкрепя изцяло доклада на работната група като изрази благодарност за оказаното от експертите съдействие. С участието на заинтересовани страни – браншови и синдикални организации, беше проведено беше и обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на дружеството и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги.

Откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.

В 14-дневен срок участниците в обсъжданията могат да внесат своите писмени предложения и по тях Комисията ще излезе с мотивирани становища. Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, както и на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 19.07.2018 г.