Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЦЕНИ В СЕКТОРИТЕ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“ И "ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА“ ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД ОТ 1.07.2018 г.


07.06.2018

В специализиран състав „Енергетика“ КЕВР проведе обществено обсъждане на проект за решение относно утвърждаване от 01.07.2018 г. на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“. В обсъждането участваха изпълнителният директор на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, представители на граждански организации и граждани. От неправителствения сектор изразиха становището, че определянето на цените на топлинните услуги следва да бъде обвързано с изпълнението на показателите за качество от страна на топлофикационните дружества. Те смятат също, че регулаторът не трябва да прилага в ценообразуващия модел нормата на възвръщаемост на капитала. От страна на Комисията беше посочено, че прилагането на този показател е изрично записано в Закона за енергетиката и в това отношение регулаторът изпълнява стриктно нормативните изисквания.

Комисията проведе обществено обсъждане и по проекта за решение за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2018 - 30.06.2019 г. В него участваха изпълнителният директор на БФИЕК Константин Делисивков, представители на Българската фотоволтаична асоциация и на граждански организации. Според БФИЕК изготвяните от Комисията доклади са много изчерпателни и в тях се съдържа голям обем от информация, което е показател на експертния капацитет на регулатора. Направено беше и предложението КЕВР да изготвя ценови прогнози за период от 3-5 години, което ще подпомогне бизнеса при изготвянето на плановете за развитие.

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, проектите за решения бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията, а обществените обсъждания бяха излъчени онлайн.

Окончателните решения на КЕВР за утвърждаване от 1 юли 2018 г. на цени в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ през новия едногодишен регулаторен период ще бъдат приети на закрито заседание на регулатора на 1.07.2018 г. и ще бъдат публично обявени.