Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ И НА ПРЕМИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ С ОБЩА ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ 4 MW И НАД 4 MW


06.06.2018

В проекта за решение се актуализират и преференциалните цени на електрическата енергия от биомаса

В специализиран състав „Енергетика“ КЕВР проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, за актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и за определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW. В съответствие с изискванията за публичност на дейността на работата на държавните институции проектът за решение беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а общественото обсъждане беше излъчвано онлайн. В него участваха представители на браншови и неправителствени организации, граждански сдружения и отделни граждани – Института за публично-частно партньорство, Българската Фотоволтаична организация, Българската соларна организация, Българската ветроенергийна асоциация, Асоциация „Хидроенергия“, Българската асоциация за биомаса, Движение „Граждански контрол“.

В съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, КЕВР ежегодно до 30 юни определя преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW, се посочва в проекта за решение.  По силата на § 20 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката от 2015 г., преференциалните цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, не се прилагат за енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 3 от ЗЕВИ, които са въведени в експлоатация след 1 януари 2016 г. В тази връзка регулаторът определя преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, за енергийните обекти по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ - с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии. Ежегодно до 30 юни  Комисията следва да актуализира и преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от биомаса. За тази цел регулаторът определя коефициент, който отразява изменението на стойността на ценообразуващите елементи – разходи за суровини за производство на енергия, разходи за горива за транспорт и разходи за труд и работна заплата. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8б от Закона за енергетиката, КЕВР също ежегодно определя премии за електрическа енергия от възобновяеми източници, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 МW. Премиите се формират като разлика между определената до влизането в сила на същия закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената от КЕВР за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник. Съгласно Закона за енергетиката прогнозна пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник е среднопретеглената годишна цена за електрическа енергия, произведена от слънчева енергия, вятърна енергия, водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, биомаса, други видове възобновяеми източници и за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведена от природен газ и въглища, се посочва в проекта за решение.

На общественото обсъждане представители на Института за публично-частно партньорство и на Българската Фотоволтаична организация изразиха резерви по отношение на определянето на инвестиционните разходи, на преференциалната цена за покривните инсталации и начина на изчисляване на нетното им специфично производство. Направени бяха предложения и за облекчаване на режима за присъединяване на тези централи към електроразпределителната мрежа с цел намаляване на разходите на производителите. В отговор ръководителят на работната група Пламен Младеновски посочи, че за база на инвестиционните разходи са ползвани данни на авторитетни организации в сектора като IRENA, а определянето на нетното специфично производство е въз основа на отчетни данни от предходен период.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да депозират в Комисията писмени становища. По всяко едно направено предложение регулаторът ще излезе с мотивирана позиция в окончателното си решението, което ще бъде прието на заседание на 1.07.2018 г.